Høringer

Høring - utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2012

Vår ref.: 201200430 EO MHG/mk

Høring – utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter
I mange typer virksomheter er de vesentligste verdiene knyttet til ulike immaterielle rettigheter. I dag kan immaterielle rettigheter bare pantsettes etter reglene om driftstilbehørpant i panteloven § 3-4.

På denne bakgrunn ga Justisdepartementet 19. august 2008 advokat Astri M. Lund i oppdrag å utrede om det bør etableres en adgang til særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter. Utredningen Særskilt pantsettelse av Immaterialrettigheter ble avgitt 12. desember 2011.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922. Høringsfristen er 1. juni 2012. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. epost til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og utredningen for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

I utredningen anbefales det at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter, se utredningen punkt 3.4.8. Samtidig anbefales det at patenter og planteforedlerretter ikke lenger bør være omfattet av driftstilbehørspant. Utredningen inneholder et forslag til hvordan anbefalingene kan følges opp gjennom endringer i panteloven, patentloven og planteforedlerloven, se s. 134-142.

I utredningen anbefales det videre at det ikke åpnes for særskilt pantsettelse av andre immaterialrettigheter enn patenter og planteforedlerretter, se utredningen punkt. 3.4.8. Utredningen inneholder imidlertid et alternativt lovutkast (se s. 143-158) med forslag til endringer i panteloven, patentloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven som også åpner for særskilt pantsettelse av design og registrerte varemerker. 

Med hilsen

 

Knut Helge Reinskou
ekspedisjonssjef

                                                           Magnus Hauge Greaker
                                                           lovrådgiver

Adressater for Justisdepartementets høring om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter (sak 201200430)

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Mattilsynet
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Regjeringsadvokaten

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)
Business Software Alliance (BSA)
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening (DNF)
Den norske Forleggerforening
EL & IT Forbundet
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finansforbundet
FONO
GramArt
Gramo
Hovedorganisasjonen Virke
IFPI Norge
IKT-Norge
Kopinor
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Mediebedriftenes Landsforening
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk bonde- og småbrukarlag
NHO Mat og drikke
Norges Bondelag
Norsk Artistforbund
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk oppfinnerforening
Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening (NSM)
Norsk Videogramforening
Norske Film og TV-produsenters forening (Produsentforeningen)
Norske grafiske designere og illustratører (GRAFIL)
Norske industridesignere
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Produksjonsnettverk for Elektronisk kunst
Stiftelsen Elektronikkbransjen
TONO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ACAPO AS
Advokatfirmaet Vogt & Wiig
Affitech AS
Agrokonsult
Alpharma AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosense Laboratories AS
Birkeland Innovasjon AS
Diagenic AS
Digme AS
Dynal Biotech AS
GenoMar ASA
GE Healthcare AS Oslo
Graminor AS
Håmsø Patentbyrå
Laerdal Medical AS
Maritex AS
Natural ASA
Norsk Hydro ASA
NRK
Onsagers AS
Opera Software ASA
Patentkontoret Curo
Statoil ASA
Tandbergs Patentkontor AS
Telenor AS
TV 2 AS
Zacco Norge

Bioforsk
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norsk institutt for skog og landskap
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo