Høring - forslag til endringer i barnehageloven

Utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

Departementet foreslår å endre retten til plass i barnehage og innføre plikt til minimum to barnehageopptak i året. Formålet med forslaget er å bidra til å sikre en mer likeverdig rett til barnehageplass og redusere ventetiden for oppfyllelse av retten for barn som fyller ett år i september eller oktober.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Departementet foreslår å endre retten til plass i barnehage og innføre plikt til minimum to barnehageopptak i året. Formålet med forslaget er å bidra til å sikre en mer likeverdig rett til barnehageplass og redusere ventetiden for oppfyllelse av retten for barn som fyller ett år i september eller oktober.
(14.10.2013)


_____________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format)


Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil, 56 Kb)

Høringsnotat Utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak (PDF-fil, 38 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Denne høringen ble sendt ut av Stoltenberg II-regjeringen rett før regjeringsskiftet. Solberg-regjeringen valgte å la høringen gå sin gang for å få nyttige innspill fra sektoren. Solberg-regjeringen valgte at forslaget i høringen ikke skulle følges opp.

 

Vår ref.: 13/4534

Høring av forslag til endringer i barnehageloven – Utvidelse av retten til barnehageplass og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet å endre barnehageloven § 12 a om rett til plass i barnehagen.

Departementet fremmer to alternativer for endring av bestemmelsen:

 

   - Departementet foreslår at det stilles krav om minimum to årlige barnehageopptak og at
     rettighetsbestemmelsen endres slik at barn som fyller ett år i september eller oktober
     har rett til plass innen utgangen av februar året etter.

 

   - Departementet foreslår at det stilles krav om minimum to årlige barnehageopptak og at
     rettighetsbestemmelsen endres slik at barn som fyller ett år i september eller oktober
     har rett til plass innen utgangen av oktober samme år.

Høringsnotatet med forslag til lovtekst er lagt ut på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/kd under menypunktet ”Dokumenter” under punktet ”Høringer”.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 14. januar 2014.

Av hensyn til departementets behov for gjenbruk av tekst er det ønskelig å ikke motta uttalelsene som skannende PDF-filer.


Med hilsen

Christian Kolstad (e.f.)
avdelingsdirektør
                    
Kristin Bjarke Pettersen
førstekonsulent
     

 Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

ACEA  holding AS
Aktive Foreldre
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Delta
Den Norske Stats Husbank
Espira
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Human-Etisk Forbund
Høgskoler som gir barnehagelærerutdanning:
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Lovdata
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NLA Høgskolen
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unge Funksjonshemmede
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning(OMEP)

Til toppen