Høring – Arbeidsrettens administrative tilknytning, oppnevningsordning for dommere mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2007

Vår ref.: 200607507-/CRS

Høring – Arbeidsrettens administrative tilknytning, oppnevningsordning for dommere mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til vedlagte høringsbrev vedrørende ovennevnte.

I høringsbrevet gjennomgås det administrative regelverket for Arbeidsretten og enkelte andre spørsmål knyttet til tilsetting av dommere, mv.. Formålet med gjennomgangen er bl.a. å foreta en vurdering av hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang de administrative endringene som er gjennomført for de alminnelige domstolene og dommernes stillinger, skal gjøres gjeldende for domstolen Arbeidsretten.

Vi ber om eventuelle innspill til høringsbrevet innen 21. mai 2007.

Med hilsen

Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef

  

 

Eli Mette Jarbo
avdelingsdirektør

Vedlegg

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Institutt for offentlig rett v/professor Henning Jakhelln
 • Institutt for privatrett v/ professor Stein Evju
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon  NHO
 • Olje- og energikartellet 
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unio
 • Universitet i Oslo
 • Universitetet i Oslo
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Høringsuttalelser 

 

Følgende høringsinstanser hadde ingen merknader

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening  
 • Bedriftsforbundet  
 • Kommunal- og regionaldepartementet  
 • Maskinentreprenørenes Forbund 
 • Petroleumstilsynet 
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt  

 

 

Til toppen