Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og verftsindustrien

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2016

Vår ref.: 14/2274

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien på høring. 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 25. mai 2016. Industrioverenskomsten 2014-2016 ble avløst av ny avtale den 28. april 2016. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO til at fallet i oljeprisene i det internasjonale markedet har rammet den oljerelaterte virksomheten i Norge. Også innen skips- og verftsindustrien har dette medført ordresvikt, kanselleringer og utsettelse av oppdrag med påfølgende oppsigelser og permitteringer. Selv om skips- og verftsindustrien opplever nedgangstider, endrer ikke det etter LOs syn utfordringer med sosial dumping. 

Det er videre vist til at Arbeidstilsynet har utarbeidet en statistikk som gjelder tilsyn mot sosial dumping innen verftsindustrien i perioden 2014 og 2015. Statistikken viser betydelige antall avvik i 2014. LO anfører i begjæringen at antallet gjennomførte tilsyn i 2015 er for lavt til at det kan sluttes noe ut av tallene. Det er ifølge LO likevel ingenting som tyder på at situasjonen har endret seg til det bedre i 2015 i forhold til året før. 

I begjæringen viser LO til at den allmenngjorte delen av Industrioverenskomsten som omfatter skips- og verftsindustrien er bærebjelken i frontfaget. «Holden III utvalget», kom med sin rapport i mai 2014. Utvalgets oppdrag var å evaluere trepartssamarbeidet og hvor frontfagsmodellen var en del av dette. En av utvalgets konklusjoner var at på grunn av den store arbeidsinnvandringen vil det være krevende å opprettholde organisasjonsgraden og gode standarder i arbeidslivet. Utvalget konkluderte videre med at «det er nødvendig med ordninger for å motvirke sosial dumping og lavlønnskonkurranse i lang tid fremover. Partene og myndighetene må løpende vurdere om allmenngjøringsordningen og godkjenningsordninger fungerer tilfredsstillende og forsterke virkemidlene i takt med økende press mot etablerte systemer i arbeidsmarkedet». 

LO viser i begjæringen også til «Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1- 2015, Frontfagmodellen i fortid, nåtid og fremtid», hvor det i rapportens sammendrag fremkommer at:
«Hovedtrekkene ved den norske frontfagmodellen er utviklet gjennomfleksible tilpasninger til endringer i økonomi og samfunn. Dens suksess skyldes at lønn fjernes som konkurransevirkemiddel, både mellom bedrifter og arbeidstakere. En aktiv finans- og pengepolitikk kan da oppnå full sysselsetning. Virkemiddelet er koordinerte tarifforhandlinger på tvers av grupper og sektorer. Trues tariffavtalens rolle og partenes koordineringsvilje, trues også frontfagmodellen. Dette er utgangspunktet når denne rapporten fokuserer på modellens utfordringer fra innvandring, næringsendringer, teknologiske endringer, inntektsskjevheter og utøvelse av pengepolitikken.» 

Rapportenes innhold og konklusjoner viser slik LO ser det et særlig behov for en videreføring av allmenngjøringen innenfor frontfaget for å ivareta den norske modellen. LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor verftsindustrien. 

I begjæringen opplyser LO og Fellesforbundet at de registrerer at en betydelig andel av bransjen fremdeles unnlater å utbetale utenbystillegget med 20 % av timesatsen og at det også trekkes betydelige beløp i reiser, kost og losji av den minstelønnen som er fastsatt i forskriften. LO mener dette gjennomføres ved at det ansettes utenlandske arbeidstakere ved underavdelinger som opprettes på oppdragsstedene. 

LO viser til at denne praksisen blant annet har bakgrunn i den såkalte Langset-dommen (ARD-2015-4) hvor Arbeidsretten etter en konkret vurdering kom til at avdelinger som var opprettet på oppdragsstedene var «bedrifter» etter Industrioverenskomstens VO-del § 8.1 første ledd. Arbeid på oppdragsstedet var da ikke arbeid «utenfor bedrift», og kapittel VIII fikk ikke anvendelse. 

LO mener at denne tilpasningen går langt utover det Langset-dommen åpner for. Arbeidsretten viste i dommen til at det ved forståelsen av bedrift må stilles krav til virksomhetens varighet og omfang, og at det må avgrenses mot situasjonsbestemt og kortvarig virksomhet. Formålet med organiseringen må også tillegges vekt (jf. avsnittene 53-55 i dommen). LO ser svært alvorlig på at den praksis med omgåelser som de mener har utviklet seg både undergraver allmenngjøringslovens formål og setter et betydelig press på tarifferte forhold. Denne praksis kan etter LOs syn heller ikke ses som en oppfyllelse av sosialpakten artikkel 19 nr. 4 som stiller krav til myndighetene om å sikre utstasjonerte arbeidstakere likebehandling når det gjelder lønn og andre tilsettings- og arbeidsvilkår. 

På denne bakgrunn ber LO om at Tariffnemnda i sitt vedtak fastsetter retningslinjer med sikte på å forhindre omgåelser, og som forenkler Arbeidstilsynets kontroll med at bestemmelsene om utenbystillegget med 20 % av timesatsen og dekning av utgifter til reise, kost og losji etterleves. 

LO viser til at forståelsen og praktiseringen av bedriftsbegrepet i VO-delen Kap. VIII var ett av hovedelementene ved tariffoppgjøret 2016. Partene ble under meklingen enige om kriterier for forståelsen av begrepet, se meklingsprotokollen side 11-12. Kriteriene har følgende ordlyd: 

Kap. VIII Arbeid utenfor bedriften 

Bedriftsbegrepet Kap. VIII

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om at premissene for Langsetdommen ligger til grunn for denne angivelsen av kriterier for forståelsen av "bedrift" etter IO/VO kap. VIII. Denne listen må forstås i overensstemmelse med dommen. 

1 Bedriften/avdelingen vil være registrert i AA-registeret og Brønnøysundregisteret. Arbeidsgivers adresse og bedriftsnummer skal framgå av arbeidstakers arbeidsavtale. Endringer i arbeidsavtalen følger reglene i aml. 

2 Bedriften/avdelingen må være bemannet slik at den kan ivareta arbeidsgivers forpliktelser i hht til lov- og avtaleverk. For at henholdsvis en hovedenhet og/eller en underenhet skal regnes som bedrift etter IO-VO kap 8, 8.1 Omfang, må det være en reell organisering med egen ledelse. 

3 At en virksomhet er bundet av en tariffavtale innebærer ikke i seg selv at det er en "bedrift" i hht. til kap 8. —jf Langset-dommen. 

4 Eventuell overføring av ansatte mellom oppdragssteder kan ikke skje for å unngå tarifforpliktelser etter kap. VIII. 

5 Det dominerende formål med bedriftsetableringen må ikke være for å omgå eller komme fri fra tarifforpliktelser. Aktiviteten må oppfyllevisse krav til organisering og omfang og det må avgrenses mot situasjonsbestemt og kortvarig virksomhet, ref. Langset. 

I begjæringen anmoder LO om at Tariffnemnda i sitt vedtak tar inn retningslinjer om forståelsen av bedriftsbegrepet, med utgangspunkt i de ovennevnte kriteriene. 

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda viser til at LO har bedt om at nemnda i sitt vedtak skal fastsette retningslinjer med sikte på å forhindre omgåelser knyttet til bestemmelsene i gjeldende forskrift § 3 annet ledd om utenbystillegg og § 7 om dekning av utgifter til reise, kost og losji. Tariffnemnda ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på denne delen av begjæringen. 

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken, eller om det bør fastsettes retningslinjer til forskriftens bestemmelse om reise, kost og losji. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/ VO-delen for skips- og verftsindustrien, på høring i tråd med LOs begjæring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.  

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. september 2016

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringsuttalelser kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tanya Marie Samuelsen (22 24 69 94) eller Ingrid Finsland (22 24 85 82).

 

Med hilsen 

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Sjøfart

Norsk Industri

Norsk Olje og gass

Norsk Rederiforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet

Unio

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund