Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2016

Vår ref.: 14/1988

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene på høring. Det vises til forskrift fastsatt av Tariffnemnda av 3. februar 2015 nr. 394 om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene 2014-2016 (LOK) mellom NHO og Norsk Teknologi på den ene side og mellom LO og EL & IT Forbundet på den annen side. Landsoverenskomsten for elektrofagene 2014-2016 ble 2. juni 2016 avløst av ny avtale mellom NHO og Nelfo på den ene siden og LO og EL & IT Forbundet på den annen side. Nelfo ble ny landsforening i NHO fra 1. januar 2016. Norsk Teknologi opphørte fra samme dato. 

I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. LO har i brev av 8. juni 2016 fremmet begjæring om fortsatt allmenngjøring. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7. 

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO til at EL & IT Forbundet og Nelfo gjennom forhandlinger 25.— 29. april 2016 ble enige om en anbefalt avtale etter at forhandlingsresultatet ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da utgå 2. juli 2016. Landsoverenskomsten for elektrofagene for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018 har blant annet følgende reviderte satser:
For faglærte: kr.207, 29
For ufaglærte: kr.180, 35 

I begjæringen vises det til at allmenngjøringen for Landsoverenskomsten for elektrofagene trådte i kraft 1. mai 2015, og dermed har vært virksom i en begrenset periode. De samme forholdene som lå til grunn for den opprinnelige begjæringen gjør seg fortsatt gjeldende.

I begjæringen fremlegges til illustrasjon to arbeidsavtaler tilknyttet arbeid ved Havyard verft i Leirvik. Det fremgår av arbeidsavtalene at avtalt timelønn er henholdsvis kr.152,85 og kr.170,-, og at dette gjelder fagarbeidere med DSB godkjenning. Det fremgår av lønnsavregninger fra Nexus Elektroinstallasjon AS fra april og mai 2016 en timesats på kr.180,-. 

LO anfører i begjæringen at ovennevnte viser at Arbeidstilsynet ved tilsyn 12. juni 2015 avdekket lønninger som lå vesentlig lavere enn allmenngjort nivå. LO viser for øvrig til forutsetningene i Ot.prp.nr 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr. 131 (2008-2009) side10 og til Tariffnemndas praksis. 

LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på elektrofagsoverenskomstens område. 

Begjæringen gjelder videreføring av eksisterende forskrift med følgende reviderte lønnssatser:
For faglærte: kr.207, 29
For ufaglærte: kr.180, 35 

Tariffnemndas merknader

Beslutningen om å sende et utkast til forskrift på høring er i hovedsak tatt på grunnlag av dokumentasjon fremlagt av LO sammen med begjæringen. Tariffnemnda presiserer at det ikke er tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag for vedtak i saken. 

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse. 

Frist for å sende inn høringssvar er 9. september 2016.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringsuttalelser kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tanya Marie Samuelsen (22 24 69 94) eller Ingrid Finsland (22 24 85 82).

 

Med hilsen 

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Direktoratet for arbeidstilsynet

EL og IT forbundet

Finansdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NELFO

NHO Sjøfart

Norsk Olje og gass

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet

Unio

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund