Høring – delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet – utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.:

Justis- og politidepartementet sender med dette på høring en delutredning fra utvalget som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet. Delutredningen omhandler spørsmålet om departementet bør ha utvidet instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda (UNE).

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 19. juni 2009 et utvalg som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet. Utvalget skal legge frem en NOU innen 1. desember i år. I brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 13. oktober 2009 ble utvalget bedt om å forsere arbeidet vedrørende utøvelse av instruksjonsmyndighet. Det ble i denne forbindelse særlig vist til mandatets punkt 14, hvor det heter:

”Uavhengig av om utvalget velger å foreslå videreføring av dagens klagesaksmodell eller ikke, bes utvalget særlig vurdere om

  • Departementet skal kunne gi generelle instrukser til klageinstansen om behandling av enkeltsaker, jf. dagens adgang til å gi slike generelle instrukser til UDI (…)
  • Det er grunnlag for en ordning som tillater at departementet eller regjeringen kan forelegges prinsipielle enkeltsaker for uttalelse og/eller avgjørelse (…)”

Delutredningen ble avgitt til Justis- og politidepartementet 26. mars 2010.

Utvalgets forslag bygger på en avveining av hensynet til effektiv politisk styring, legitimitet og rettssikkerhet. Utvalget mener det vil ha liten betydning for den enkeltes rettssikkerhet om generelle bestemmelser er vedtatt som forskrift eller gitt i instruks, og instruksjonsmyndighet vil kunne sikre en demokratisk legitimitet gjennom ansvarliggjøring av statsråden. Det vises dessuten til at dagens ordning ikke gir tilstrekkelig effektiv politisk styring, at det er et misforhold mellom instruksene til UDI og praksisen i UNE, og at hensynet til økonomisk effektivitet taler for at UNE bør kunne instrueres.

Utvalget foreslår at departementet skal få utvidet instruksjonsmyndighet over UNE. Departementet skal kunne gi UNE generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse, faktum og saksbehandling, med et unntak for spørsmålet om det foreligger beskyttelsesbehov etter utlendingsloven. Utvalget viser til at det her ikke er rom for politiske overveielser (innvandringsregulerende hensyn osv.), slik at hensynet til demokratisk legitimitet får mindre betydning. Samtidig er dette saker som har stor velferdsmessig betydning for den enkelte, og det er derfor viktig å sikre en sterk legitimitet for klageorganet. Det vises til at UNE med sin faglige innsikt og juridiske kompetanse særlig kan sike legitimitet i disse sakene, og til at nemndledere utad kan fremstå som mer uavhengige og derfor ha større legitimitet når det gjelder de juridiske vurderingene enn departementet. Et mindretall i utvalget foreslår at departementet skal kunne gi UNE generelle instrukser om faktavurderingene også i vurderingene av beskyttelsesbehov.

Utvalget foreslår at det ikke åpnes for en ordning der departementet eller regjeringen kan forelegges prinsipielle enkeltsaker for uttalelse eller avgjørelse.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Det bes herunder om høringsinstansenes kommentarer til hensiktsmessigheten av utvalgets avgrensning av instruksjonsretten når det gjelder beskyttelsesspørsmål, og om det er andre internasjonale forpliktelser enn spørsmålet om beskyttelse som bør unntas instruksjonsretten. Departementet ber også om kommentarer til hvordan instruksjonsretten eventuelt bør utformes når det gjelder internfluktvurderinger.

Delutredningen finnes på Justisdepartementets nettsider: ~/link/9742e6602aa34ca182d7eb81fa333b5e.aspx.  De som ønsker det, kan henvende seg til Justisdepartementet for å få tilsendt et fysisk eksemplar av delutredningen.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Instansene bes vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer. Høringsbrevet er tilgjengelig elektronisk på departementets nettsider: www.regjeringen.no/nb/dep/jd. Eventuelle merknader til delutredningen bes sendt Justis- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 1. oktober 2010. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i Word- eller rtf-format til anders.eldor.boye@jd.dep.no.

Spørsmål knyttet til høringen kan rettes til rådgiver Anders Eldor Boye (tlf.: 22 24 71 39,) eller seniorrådgiver Nina E. D. Mørk (tlf.: 22 24 71 97).

Med hilsen

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Arbeidsgiverforeninger

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Fagforeninger

Advokatforeningen

Akademikerne

Den norske dommerforening

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Politiets Fellesforbund

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring

African Youth in Norway (AYIN)

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk Innvandrerforum

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 

Menigheter/religiøse organisasjoner

Bispedømmene (11 stykker)

Den norske kirke - Kirkerådet

Islamsk Råd

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

NGOer og interesseorganisasjoner

Amnesty International Norge

Flyktninghjelpen

Helsingforskomitéen

Human Rights Service (HRS)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

NORAD

Norsk Folkehjelp

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Redd Barna

PRESS – Redd Barna Ungdom

Røde Kors

Seniorsaken

SOS Rasisme

UNHCR Stockholm

 

Offentlige institusjoner

Barneombudet

Datatilsynet

Departementene

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Politiske partier

Arbeiderpartiet

Det liberale folkepartiet

Demokratene

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Miljøpartiet De grønne

Norges Kommunistiske Parti

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 

Juridiske organisasjoner/jussformidling

Antirasistisk Senter

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kontoret for fri rettshjelp

Rettspolitisk forening

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Til toppen