Høring – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver

Høring med forslag om at dagens KRÅD avvikles og erstattes av en ny struktur med kriminalitetsforebyggende institusjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.02.2015

Vår ref.: 15/68 - PME

Høring – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitets-forebyggende råd (KRÅD).

Rådet har en faglig uavhengig stilling og rådets arbeid understøttes av et sekretariat. Administrativt er KRÅD underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. KRÅD ble første gang oppnevnt i 1980. Rådets funksjon og oppgaver har vært undergitt enkelte justeringer, men organisasjonsmodellen har i hovedsak vært uten endringer. Departementet har derfor sett behovet for en gjennomgang av rådets funksjon, oppgaver og organisering. Gjennom Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) ble det lagt opp til flere evalueringer på det kriminalitetsforebyggende feltet, herunder evaluering av KRÅD (tiltak 24), politiråd (tiltak 21) og forholdet mellom politiråd og SLT (tiltak 23).

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra departementet utført en evaluering av KRÅD. Rapporten ble overlevert departementet 15. oktober 2014. Evalueringen viser at KRÅD i dagens form ikke dekker alle de roller og behov som fremstår som viktige gitt rådets mandat. Et hovedfunn i rapporten er at KRÅD først og fremst lykkes med rådgivning og samordning rettet mot førstelinjen (politi og kommuner), men at KRÅD i mindre grad oppnår resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater).

Rambøll drøfter i evalueringsrapporten flere ulike måter å organisere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på. Alternativene er fremmet som idégrunnlag for den videre oppfølgingen av rapporten i departementet. Det presiseres fra Rambøll at dette ikke er en fullstendig og uttømmende liste med alternativer, men scenarier som de intervjuede i evalueringen har fremmet som mulige måter å organisere arbeidet på.

Et hovedanliggende for departementet har vært å se den kriminalitetsforebyggende innsatsen i et bredt perspektiv. På bakgrunn av evalueringen og det generelle behovet for styrking av det kriminalitetsforebyggende arbeidet, vurderer departementet at organiseringen av funksjon og oppgaver bør endres sett ut fra dagens modell. Vurderingene er også gjort med utgangspunkt i de manglene som er påpekt vedrørende kriminalitetsforebygging i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013. 

Departementets forslag er at dagens KRÅD avvikles og erstattes av følgende struktur:

 • Det etableres et Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.
 • Det etableres et Departementsutvalg for kriminalitetsforebygging.
 • Det etableres en Referansegruppe for Departementsutvalg for kriminalitetsforebygging.

Det er redegjort nærmere for bakgrunnen for forslaget og departementets vurderinger i vedlagte høringsnotat. Vedlagt er også evalueringsrapporten fra Rambøll.

Høringsfristen er 6. februar 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres på høringen på www.regjeringen.no/id2357696 under «Send inn høringssvar».

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Pål Meland (pal.meland@jd.dep.no) eller seniorrådgiver Kristin Bilberg (kristin.bilberg@jd.dep.no). 

Med vennlig hilsen
Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef

Svein Wiiger Olsen
avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Alternativ til Vold
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Barnevakten
 • Blåkors
 • Den norske tannlegeforening
 • Departementene
 • Det kriminalitetsforebyggende råd
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet Mot Rusgift
 • Forskningsrådet
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkeskommunene              
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Gjøvik
 • IKT Norge
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
 • Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Institutt for samfunnspsykologi, UiB
 • Juvente
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kompetansesenter rus – region Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus – region Nord
 • Kompetansesenter rus - region Oslo
 • Kompetansesenter rus – region Sør
 • Kompetansesenter rus – region Vest Bergen
 • Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus- region Øst
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • Krom – Norsk forening for kriminalreform
 • KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Legeforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Medietilsynet
 • MIRA senteret
 • MOT
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nettverk etter soning
 • NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Nordisk samarbeidsråd for kriminologi
 • Norges Juristforbund
 • Norges Politilederlag
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
 • NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring v/HiOA
 • Næringslivet sikkerhetsråd
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politihøgskolen
 • Politijuristene
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Redd Barna
 • Reform
 • Riksadvokaten
 • RVTS Midt
 • RVTS Nord
 • RVTS Sør
 • RVTS Vest
 • RVTS Øst
 • Røde Kors
 • Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens barnehus
 • Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Teknologirådet
 • The European Wergeland Centre
 • Tyrilistiftelsen
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom mot vold
 • UNIO
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen