Høring – endring av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret

I tråd med § 4 i forskrift til lov om register for frivillig virksomhet skal det ved registrering i Frivillighetsregisteret oppgis kategori for aktivitets- og virksomhetsområde. På bakgrunn av innspill fra frivillig sektor foreslår Kulturdepartementet å endre kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2012

I tråd med § 4 i forskrift til lov om register for frivillig virksomhet skal det ved
registrering i Frivillighetsregisteret oppgis kategori for aktivitets- og
virksomhetsområde. På bakgrunn av innspill fra frivillig sektor foreslår Kulturdepartementet å endre kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.

Vår ref.: 12/439

Høring – endring av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret

På bakgrunn av innspill fra frivillig sektor foreslår Kulturdepartementet med dette å endre kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.

I tråd med § 4 i forskrift til lov om register for frivillig virksomhet skal det ved registrering i Frivillighetsregisteret oppgis kategori for aktivitets- og virksomhetsområde. Rapporteringen skjer i henhold til et klassifikasjonsskjema som er utarbeidet av departementet, basert på et sett av internasjonalt anerkjente kategorier for frivillig virksomhet - International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO).

Det har kommet forslag til endringer av kategoriene fra Frivillighet Norge som også har vært oppe til diskusjon i brukerforumet for Frivillighetsregisteret. Kulturdepartementet inviterer nå til en høring for å komme frem til et nytt klassifikasjonsskjema som er godt forankret i frivilligheten. Høringen omfatter forslag til endringer under fire hovedområder:

  1. Fjerning av tilleggskategorier på første siffernivå (kategori 13 og 14)
  2. Nye tilleggskategorier på tredje siffernivå
  3. Spesifisering av kategorier med nye eksempler
  4. Særskilt registrering av andre tilleggsopplysninger

Følgende overordnede prinsipp ligger til grunn for forslagene til endring:

  • Skjemaet skal utarbeides i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for kategorisering av frivillig virksomhet.
  • Kategoriseringen skal i størst mulig grad gjenspeile frivillig virksomhet ut i fra norske forhold.

Departementet ber høringsinstansene vurdere forslagene og komme med innspill til de konsekvensene de vil ha. Berørte organisasjoner bes om å komme med begrunnede forslag til alternative aktivitets- og virksomhetskategorier, der dette anses relevant.

Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig på departementet sin hjemmeside. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, oversendelse av høringsbrevet til sine medlemsorganisasjoner eller underliggende organ. Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør bli lagt frem for instanser og/eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Fristen for å sende inn høringsinnspill er satt til 15. november 2012.

 

Med hilsen

Birgitte Lange (e.f.)
Ekspedisjonssjef

 

Håvard Bjerke
Seniorrådgiver

 

Vedlegg:

  1. Høringsnotat – endringer i klassifikasjonsskjema for kategori (aktivitetsområde) i Frivillighetsregisteret (.pdf) 
  2. Antall enheter i ICNPO-kategoriene i Frivillighetsregisteret pr. august 2012 (.pdf) 
  3. Forslag til endringer i klassifikasjonsskjema for kategori (aktivitetsområde) utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (.pdf) 

Høringsinstanser:

Frivillighet Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Brønnøysundregistrene

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Statistisk sentralbyrå

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

 

Til toppen