Høring – endring i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

Vedlagt følger forslag om endring i forskrift 2004/1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Forskriften det her er snakk om ble endret, men er nå opphevet. Ny forskrift er av 10. desember 2008 nr. 1531 og trådte i kraft fra 1. januar 2009.

FOR 2008-12-10 nr 1531: Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (hos Lovdata)

Vår ref.: 2006/02357 AØ/JS ETR 28.06.2007

Høringsinstansene
(jf vedlagt adressatliste) 

Høring – endring i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

1. Innledning
Vedlagt følger forslag om endring i forskrift 2004/1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.
Forskrift 17. desember 2004 nr 1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn fastsetter at lotteri og pengespill ombord i norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn kun kan tilbys i henhold til tillatelse gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet og i henhold til de ordinære regler som er fastsatt for slike lotterier på land, jf forskriften §§ 2 og 3.


Etter forskriften § 4 gjelder det i dag visse unntak fra de alminnelige reglene i forskriften. I praksis er det kun Color Lines skip i rute med utlandet som er omfattet av unntaket.  Andre rederier som i dag også driver rutetrafikk med utlandet startet sin virksomhet for sent til å bli omfattet av unntaket etter gjeldende forskrift.  I henhold til forskriften § 4 annet ledd skal unntaket opphøre fra 1. juli 2007. Departementet har vedtatt at unntaket i forskrift om spill på skip skal forlenges til 1. juli 2008, jf kopi av vedtatt endring i gjeldende forskrift.

Samtidig foreslås det fastsatt nye regler for hvem som skal kunne tilby lotterier og pengespill på norske skip i rute mellom Norge og utlandet, jf vedlagt forslag. Departementet legger opp til at de nye reglene om hvem som skal kunne få tillatelse til å drive slik pengespillvirksomhet om bord på skip i rute med utlandet vedtas i løpet av inneværende år, med virkning fra 1. januar 2008. Det vil samtidig bli utarbeidet nærmere regler for de spill som skal kunne tillates om bord på de skip som får tillatelse. Regler om dette vil bli sendt på høring i løpet av siste halvår 2007, med sikte på iverksettelse fra 1. juli 2008. 
Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 1. oktober 2007.
 
2. Bakgrunn for forslaget
Etter § 2 første ledd i lov 1995/11 om lotterier kan departementet ved forskrift fastsette unntak fra deler av loven for norske skip som går i rute mellom norsk og utenlandsk havn. Begrunnelsen for bestemmelsen var blant annet å åpne muligheten for å hindre forskjellsbehandling på ferger avhengig av om de er norskregistrerte eller registrerte i utlandet, jf side 32 i Ot.prp. nr. 58 (1993-1994).

Ved lovens ikrafttredelse i 1995 pågikk lotteriaktivitet om bord på norske skip i rutetrafikk med utlandet uten at dette var særskilt regulert i forskrift. For å kartlegge denne lotteriaktiviteten ble det ved midlertidig forskrift 2000/1336 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn, gitt pålegg til de berørte rederier om å gi melding to ganger årlig til Lotteritilsynet om den lotteriaktiviteten som pågikk om bord.

Den midlertidige forskriften fra 2000 ble avløst av forskrift 2004/1777 som forutsetter at all lotteriaktivitet om bord i skip i rute med utlandet bare kan skje etter tillatelse gitt av Lotteritilsynet og i henhold til de vanlige regler etter lotterilovgivingen. De skip som tilbyr slike spill i dag fikk etter § 4 i forskriften frist til 1. juli 2007 med å innrette seg i henhold til dette kravet. Ved departementets forskriftsendring 28. juni 2007 er denne fristen forlenget til 1. juli 2008.

Innen 1. juli 2008 tar departementet sikte på å vedta ytterligere to endringer i det gjeldende regelverk:

a) Innen 1. januar 2008 skal det fastsettes en nærmere avgrensing av hvilken rutetrafikk mot utlandet som skal omfattes av de særskilte reglene i forskriften, jf vedlagte utkast til regler om dette. Formålet med avgrensningen er å hindre at det etablerers rutetrafikk mellom Norge og utlandet som kun har som formål å tilby pengespill, jf nærmere om dette nedenfor under punkt 3.

b) Innen 1. juli 2008 skal det fastsettes nærmere regler for hvilke lotterier som skal kunne tilbys om bord i de skip som får tillatelse, samt nærmere bestemmelser om kontroll av slike spill.


Departementet ønsker å ha et så forsvarlig spilltilbud som mulig på norske skip i rute til utlandet. Konkurransesituasjonen for norske rederier med skip i rute til utlandet tilsier likevel at det bør kunne tilbys andre former for spill enn på land. Bakgrunnen for departementets ønske om å endre reglene, som ble fastsatt i forskrift 2004/1777, er delvis at lotteriene om bor på skip i rute med utlandet representerer en viktig del av rederiets driftsgrunnlag. Svenske rederier som driver slik rutetrafikk mellom Norge og Sverige har lotterier i form av automater og annet om bord. Også danske skip i slik rute, som til nå ikke har hatt lotterier om bord, er nå gitt tillatelse til å tilby slik underholdning.  Departementet mener det er grunn til å frykte at en avvikling eller nedbygging av dagens spilltilbud fra 1. juli 2007 vil kunne føre til at norske rederier taper konkurransen til sine nordiske konkurrenter og eventuelt av den grunn vil føle seg presset til å registrere sin virksomhet utenfor Norge.

Et spilltilbud om bord i skip vil få et naturlig avgrenset omfang både med hensyn til omsetning og tilgjengelighet for befolkningen. Departementets foreslår derfor at tilbudet ikke legges inn i Norsk Tippings spilletilbud, men at de spill som tillates gis til de respektive rederier som driver skipene, mens kontrollen utøves av Lotteritilsynet.

Departementet anser det etter dette ikke betenkelig at det om bord på visse rutegående skip tillates andre spill enn det som finnes på land. Forutsetningen for at dette skal være forsvarlig er at det ikke etableres skipstrafikk som har som hovedformål å tilby pengespill. Det må også påses at det om bord i de skip som gis særskilt tillatelse ikke tillates eller kan utvikles spill som gir skadevirkninger for spillere, selv om spillene kun kan benyttes sporadisk ved enkeltstående reiser til utlandet.

3. Nærmere om forslaget
Det bør unngås at et særlig regelverk for pengespill om bord i skip i rute med utlandet åpner for reell omgåelse av reglene på land. Dette kan skje dersom de spill som tilbys på de tradisjonelle utenriksrutene også kan tilbys på rutetrafikk som kun har til hensikt å tilby pengespill. Dette vil kunne øke risikoen for spilleavhengighet og samtidig svekke omsetningen i de mer moderate pengespillene som tilbys på land. Departementet mener derfor at det nye regelverk bør inneholde visse begrensninger når det gjelder hvilke rutegående skip som skal kunne tilby pengespill om bord. Departementet mener i utgangspunktet at avgrensningen av hvilke skip som skal omfattes av forskriften i hovedsak skal baseres på reglene for hvilke skip som kan tilby salg av tax-free-varer, jf i forskrift 2004/394 om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk.

Av hensyn til rederinæringens behov for forutberegnelighet er det viktig at det avklares så raskt som mulig hvilken rutetrafikk til sjøs som skal kunne omfattes av disse nye reglene. En rask avklaring kan også være nødvendig ut fra EØS-rettslige forpliktelser.  Det tas derfor sikte på at regler om dette vedtas og iverksettes innen 1. januar 2008. Det foreslås at kun norske skip i helårsrutetrafikk mellom norsk og utenlandsk havn, etter en fast regelmessig rutetabell og med kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang kan tilby spill som er regulert etter forskriften. Skip som omfattes av forskriften skal kunne søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om tillatelse til å tilby lotterier om bord etter særskilte regler. Norske skip som ikke oppfyller disse kravene må følge det ordinære regelverket for lotterier og spill på land.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utarbeide forslag til forskrifter om hvordan de spill som tillates skal være regulert og kontrollert bl.a. med hensyn til krav om tillatelse, tekniske regler, andel av overskuddet som skal utbetales til ideelle formål og gebyrer. Slikt forskriftsforslag vil først være ferdig utarbeidet til høsten og sendes på høring. Et slikt nytt regelverk vil dermed først kunne bli satt i verk fra 1. juli 2008.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser
Forslaget om særskilte lotterier på regelmessige ruter mellom norsk og utenlandsk havn vil ikke berøre de norske rederier som i dag tilbyr lotterier etter gjeldende forskrift. Konsekvensene i forhold til risikoen for spilleavhengighet og de økonomiske konsekvenser for dagens aktører vil bli nærmere vurdert i forbindelse med utarbeidelse av forskrifter om hvordan de spill som tillates skal være regulert og kontrollert.

Vedlagt forslag ventes ikke å innebære vesentlige endringer ressursbehovet for Lotteri- og stiftelsestilsynet, sett i forhold til eksisterende regelverk.

Departementet vil ta endelig stilling til forslagene på bakgrunn av høringsuttalelsene.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Rolf Francis Sims
seniorrådgiver
 

Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2004 nr 1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.
Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet ..... juni 2007 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 2 første ledd og § 3.

I
I forskrift 17. desember 2004 nr. 1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn gjøres følgende endringer:
§ 1 skal lyde:
§ 1. Denne forskriften gjelder for lotterivirksomhet om bord på norske skip i helårsrutetrafikk mellom norsk og utenlandsk havn, etter en fast regelmessig rutetabell og med kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang.


II

Endringene trer i kraft 1. januar 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Line

Fjord Steamers

Kystlink

Master Ferries

Norges rederiforbund

Bingo- og Lotteriforbundet

Holland Bingo

Norsk Cirkus- og tivoliforening

Norsk lokalradioforbund

Tippekommisjonærenes landsforening

Norskespill AS

Ringen Forlag AS

Organisasjoner:

Anonyme Gamblere

Bellona

Care Norge

De Ti Humanitære AS

Den Norske Kreftforening

Den norske sjømannsmisjon

Flyktningerådet                                                                                                                     

Handicappede barns foreldreforening

Juvente

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning

Landsforeningen for polioskadde

Landsforeningen for støtte ved krybbedød

Landsforeningen for trafikkskadde

Motorførernes avholdsforbund

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Automobilforbund

Norges Bokseforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bordtennisforbund

Norges Bryteforbund

Norges Bygdeungdomslag

Norges Døve-Ungdomsforbund

Norges Fotballforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Handicapforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Ishockeyforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Klatreforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Norges Seilerforbund

Norges Skiforbund

Norges Svømmeforbund

Norges Volleyballforbund

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Psoriasisforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norske kvinners sanitetsforening

Orienteringsforbundet

Oslo Idrettskrets

Pårørende til spilleavhengige

Redd Barna

Redningsselskapet

Regnskogsfondet

Rådet for barn og familie

Rådet for psykisk helse

SOS Rasisme

Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid

Stiftelsen helse og rehabilitering

Stiftelsen Sofielund

Stiftelsen SOS barnebyer Norge

Ungdom mot narkotika

Voksne for barn

Andre:

Barneombudet

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Finansdepartementet

Grimmi Consult

Helse- og omsorgsdepartementet

Innsamlingskontrollen i Norge

Justervesenet

Justis- og politidepartementetdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Lotteri- og stiftelsestilsynettilsynet

Norsk Forening for pengespillproblematikk

Norsk Rikstoto

Norsk Tipping AS

Norsk Jockeyklubb

Norsk Hestesenter

Det Norske Travselskap

Norske Trekningslister

Nærings- og handelsdepartementet

NHO

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Riksrevisjonen

Statens Innkrevingssentral

Øst-norsk kompetansesenter

Til toppen