Høring – endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2016

Vår ref.: 16/3610 -AMA

Finansdepartementet har etter finansforetaksloven § 1-7 hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015, og skal gjelde til og med 31. desember 2016, med mindre en evaluering viser at det fortsatt er behov for forskriften.

Finansdepartementet ba i brev 23. juni 2016 Finanstilsynet om å vurdere om forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig bør avvikles, eller om forskriften bør videreføres som den er eller i justert form.  I brevet ba Finansdepartementet om en vurdering av veksten i boligpriser og gjeld i norske husholdninger, og hvordan forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig har påvirket utviklingen. Tilsynet ble også bedt om å påpeke eventuelle andre vesentlige effekter av forskriften, og å komme med en vurdering av hvordan bankene har praktisert forskriften, og i hvilken grad den har vært bindende. Finansdepartementet ba tilsynet innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet.

Finanstilsynet kom med sin vurdering i brev 8. september (kopi vedlagt). På bakgrunn av utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld anbefaler Finanstilsynet at forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig videreføres med enkelte justeringer. Finans­tilsynet foreslår at bankenes adgang til å fravike kravene til betjeningsevne, belånings­grad og avdragsbetaling i forskriften fjernes, alternativt settes til maksimalt 4 pst. av nye lån (i beløp) i løpet av et kvartal. Tilsynet foreslår videre at kravet til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke kan utgjøre mer enn fem ganger husholdningens brutto inntekt. Tilsynet foreslår også at maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 pst. til 60 pst, og at krav om avdrags­betaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 pst.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 24. oktober 2016.

For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet