Høring – endringer i barnehageloven – rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

Departementet foreslår i dette høringsnotatet en endring i barnehageloven § 12a slik at rett til barnehageplass også gjelder for barn av asylsøkere. Et barnehagetilbud for barn av asylsøkere vil kunne ha en positiv effekt både med tanke på bosetting/integrering og retur. Departementet understreker at den budsjettmessige inndekningen av en slik rettighetsutvidelse ikke er avklart. Det må vurderes i den ordinære budsjettprosessen om et forslag om lovendring eventuelt skal fremmes for Stortinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2009

Departementet foreslår i dette høringsnotatet en endring i barnehageloven § 12a slik at rett til barnehageplass også gjelder for barn av asylsøkere. Et barnehagetilbud for barn av asylsøkere vil kunne ha en positiv effekt både med tanke på bosetting/integrering og retur. Departementet understreker at den budsjettmessige inndekningen av en slik rettighetsutvidelse ikke er avklart. Det må vurderes i den ordinære budsjettprosessen om et forslag om lovendring eventuelt skal fremmes for Stortinget.
(28.05.2009)

_____________________________________________________________________________
 

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven – rett til barnehageplass for barn av asylsøkere (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/