Høring – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Stortinget vedtok 5. desember 2008 å endre formålsbestemmelsen for barnehagen. Før denne kan tre i kraft er det nødvendig å foreta endringer også i andre bestemmelser i barnehageloven. Departementet foreslår derfor nå blant annet å videreføre en adgang for private barnehager til å unnta seg fra deler av lovens formålsbestemmelse. Videre foreslås at retten private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke har til å vedtektsfeste særskilt livssynsformål videreføres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Resultat:

Stortinget vedtok 5. desember 2008 å endre formålsbestemmelsen for barnehagen. Før denne kan tre i kraft er det nødvendig å foreta endringer også i andre bestemmelser i barnehageloven. Departementet foreslår derfor nå blant annet å videreføre en adgang for private barnehager til å unnta seg fra deler av lovens formålsbestemmelse. Videre foreslås at retten private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke har til å vedtektsfeste særskilt livssynsformål videreføres.
(10.11.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 105 L (2009–2010) frem forslag til endringer i barnehageloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.
 

Vår ref.: 200905720

Høringsnotat om endringer i barnehageloven – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse


Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er nevnt særskilt på listen.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 15. januar 2010.
Uttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.


Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f)
ekspedisjonssjef

Hanne Yssen
avdelingsdirektør

Aktive Foreldre
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnebygg AS
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Buddhistforbundet
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Den katolske kirke
Den norske kirke Kirkerådet
Den Norske Stats Husbank
Det Mosaiske Trossamfund
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Human-Etisk Forbund
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Islamsk råd i Norge
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Frikirkeråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet