Høring – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Stortinget vedtok 5. desember 2008 å endre formålsbestemmelsen for barnehagen. Før denne kan tre i kraft er det nødvendig å foreta endringer også i andre bestemmelser i barnehageloven. Departementet foreslår derfor nå blant annet å videreføre en adgang for private barnehager til å unnta seg fra deler av lovens formålsbestemmelse. Videre foreslås at retten private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke har til å vedtektsfeste særskilt livssynsformål videreføres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Resultat:

Stortinget vedtok 5. desember 2008 å endre formålsbestemmelsen for barnehagen. Før denne kan tre i kraft er det nødvendig å foreta endringer også i andre bestemmelser i barnehageloven. Departementet foreslår derfor nå blant annet å videreføre en adgang for private barnehager til å unnta seg fra deler av lovens formålsbestemmelse. Videre foreslås at retten private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke har til å vedtektsfeste særskilt livssynsformål videreføres.
(10.11.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 105 L (2009–2010) frem forslag til endringer i barnehageloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.