Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i personopplysningsloven, offentleglova og personopplysningsforskriften. Det foreslås endringer i personopplysningsloven § 3 om forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten med sikte på å motvirke uforholdsmessige utslag av bestemmelsen og å åpne for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. Det foreslås videre et unntak fra innsynsretten etter offentleglova for sammenstillinger av personopplysninger som utarbeides i forbindelse med innsynskrav etter personvernforordningen. Endelig foreslås det at den nye personopplysningsloven gis anvendelse for Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2019

Vår ref.: 19/4154 ES JAGL/bj

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i personopplysningsloven, offentleglova og personopplysningsforskriften.

Det foreslås endringer i personopplysningsloven § 3 om forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten med sikte på å motvirke uforholdsmessige utslag av bestemmelsen og å åpne for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. Endringen tar også sikte på å lette Datatilsynets håndheving av bestemmelsen.

Videre vurderes det om det er behov for å klargjøre forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven. Det foreslås et unntak fra innsynsretten etter offentleglova for sammenstillinger av personopplysninger som utarbeides i forbindelse med innsynskrav etter personvernforordningen.

Endelig foreslås det at den nye personopplysningsloven gis anvendelse for Svalbard.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. desember 2019.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Torunn S. Holmberg
avdelingsdirektør

Jon Lunde
rådgiver

Departementene

Arkivverket
Barneombudet
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Domstoladministrasjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Kulturrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norges Forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norsk filminstitutt
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Utdanningsdirektoratet

Statlige høyskoler
Universitetene

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Dataforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske historiske forening
Fagpressen
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes fellesarena
Forskningsstiftelsen Fafo
Fritt Ord
ICJ-Norge
IKT-Norge
Institutt for samfunnsforskning
Juristforbundet
KS
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Mediebedriftenes Landsforening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Arkivråd
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Journalistlag
Norsk medieforskerlag
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for forskningsdata
Norsk senter for informasjonssikring
Norsk Tidsskriftforening
Norske Billedkunstnere
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pressefotografenes Klubb
Rettspolitisk forening
Unio
Universitets- og høgskolerådet