Høring – endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Høring – endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2015

Vår ref.: 15/1760 AMa

Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk rett med virkning fra 2016 medfører endringer i forsikringslovgivningen som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet.

Finansdepartementet sendte 24. februar 2015 Finanstilsynets høringsnotat av 4. november 2014 om lettere tilgjengelige regnskapsregler for forsikringsselskaper på høring med frist 20. april. I vedlagte høringsnotat foreslår Finanstilsynet forskriftsendringer utformet med utgangspunkt i endringsforslagene i det tidligere utsendte høringsnotatet.

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser
For skadeforsikringsselskaper er det ventet at forslaget generelt sett vil medføre betydelig lavere forsikringstekniske avsetninger. Det antas at merbelastningen med å skifte regnskapsprinsipp for erstatningsavsetninger og risikomargin/sikkerhetsavsetninger vil være begrenset, all den tid beregningene uansett må gjøres for solvensformål. For livsforsikringsselskaper innebærer forslaget i praksis en videreføring av gjeldende avsetningsregler.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet til forskriftsendringer innen 3.august 2015. For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater,medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Per Øystein Eikrem
                                                                                  avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi: Finanstilsynet

 

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Imarex ASA
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Nordic Trustee
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet 

Til toppen