Høring- endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. Forslaget går ut på å innføre lignende regler om bevisforbud for opplysninger som er betrodd patentrådgivere, som det som gjelder for advokater. Forslaget gjelder patentrådgivere oppført på listen over autoriserte rådgivere nevnt i artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen. Hensikten er å bedre vernet for kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i norsk rett, og med det fjerne en konkurranseulempe for norske rådgivere sammenlignet med rådgivere fra land der det allerede eksisterer et slikt vern.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2020

Vår ref.: 20/2686 EO KVM/bj

Høring- endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere). Høringsfristen er 20. september 2020.

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adressatlista. 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Midtbø Stadshaug
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Domstolsadministrasjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Generaladvokaten
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Kripos
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Språkrådet
Sysselmannen på Svalbard
ØKOKRIM

Abelia
Advokatforeningen
ACAPO AS
Affitech
Bryn Aarflot
Den Norske Dommerforening
Den norske legeforening
Fagpressen
Farmasiforbundet
Finans Norge
Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Håmsø Patentbyrå
Landorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Oslo Patentkontor AS
Patentkontoret Curo
Plougmann og Vingtoft AS
Protector IP AS
SINTEF
SMB Norge
Stokke Industri AS
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna
Telenor AS
Uni Research AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norge

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord Universitetet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger