Høring – fordeling av overkurs i sparebanker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 09/5850 MW

Høring – fordeling av overkurs i sparebanker


På bakgrunn av nye lovregler for sparebanker mv. som trådte i kraft 1. juli 2009, har Finansdepartementet i brev 17. desember 2009 (vedlagt) bedt Finanstilsynet utarbeide utkast til forskrift om fordeling av overkurs i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis fra før, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-14 annet ledd tredje punktum. Det vises også til vedlagte kopier av Finansdepartements brev 25. mai 2010 til Finanstilsynet, og Finanstilsynets svar i brev hhv. 23. februar 2010 og 16. juni 2010. 

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat og utkast fra Finanstilsynet til endring i forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper datert 16. juni 2010.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 1. oktober 2010. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                       Mirella E. Wassiluk
                                                                                       underdirektør

Vedlegg: Høringsnotat og utkast til endringsforskrift fra Finanstilsynet
              Finansdepartementets brev 17. desember 2009
              Finanstilsynets brev 23. februar 2010
              Finansdepartementets brev 25. mai 2010
              Finanstilsynets brev 16. juni 2010
 

Høringsinstanser


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
F inansforbundet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening

 

Til toppen