Høring – Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat om forskriftsregler om forenklet rekonstruksjon for små foretak. Vi gjør oppmerksom på kort høringsfrist.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2020

Vår ref.: 20/2490

Høring – Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak


Ved midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) er det innført nye regler om gjeldsforhandling. Loven trådte i kraft 11. mai 2020. Hovedformålet med de nye reglene er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.

I rekonstruksjonsloven § 61 annet ledd er det gitt forskriftshjemmel til å gi særlige regler for små foretak med sikte på forenklet rekonstruksjonsforhandling. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om slike forskriftsregler. Overordnet har forslagene til formål å forenkle og forkorte rekonstruksjonsprosessen for små foretak, og dermed begrense rekonstruksjonskostnadene for denne gruppen skyldnere.

Siden rekonstruksjonsloven allerede er trådt i kraft, bør regler om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak tre i kraft så raskt som mulig. Høringsfristen er derfor satt til tirsdag 2. juni 2020 kl. 1500.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Anne Marie Slettebø
lovrådgiver

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet(SIFO)
Konkursrådet
NAV Innkreving (NAVI)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM

Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo byfogdembete
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Advokatforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Econa
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen GOA
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kreditorforeningene
Landsorganisasjonen i Norge
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Rettspolitisk forening
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Virke Inkasso

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet