Forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2020 med hjemmel i midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) § 61 annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Endret ved forskrift 22 des 2021 nr. 3806

Se forskriften på lovdata.no