Høring – forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av departementet 15. desember 2011. NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. Det er besluttet at NKR skal gis status som forskrift og at denne skal gi henvisninger til nivåbeskrivelsene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket, slik at det blir enklere å sammenligne norske utdanningskvalifikasjoner med utdanningskvalifikasjoner fra andre land innen EU/EØS. Et utkast til forskrift sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2012

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av departementet 15. desember 2011. NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. Det er besluttet at NKR skal gis status som forskrift og at denne skal gi henvisninger til nivåbeskrivelsene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket, slik at det blir enklere å sammenligne norske utdanningskvalifikasjoner med utdanningskvalifikasjoner fra andre land innen EU/EØS. Et utkast til forskrift sendes nå på høring.
(08.05.2012)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 201200996

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF)


Kunnskapsdepartementet fastsatte Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 15. desember 2011, etter offentlig høring, jf. høringsutsendelse 26. januar 2011. Det er besluttet at kvalifikasjonsrammeverket skal gis forskrifts status. Utkast til denne forskriften sendes med dette på høring.

Bakgrunn

NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. Arbeidet med NKR er en nasjonal videreføring av to internasjonale prosesser, prosessen rundt Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)) som er utviklet i EU, og det europeiske rammeverket for høyere utdanning (the overarching Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA)) som er utviklet i Bologna-prosessen. Bologna-prosessen gjelder samarbeid innen høyere utdanning i Europa.

EQF er en felles referanseramme for EU/EØS-området som skal fungere som et oversettelsesverktøy mellom ulike lands kvalifikasjonsrammeverk. EU vedtok rekommandasjonen om EQF i februar 2008. Rekommandasjonen trådte i kraft 28. april samme år. EØS-komiteen vedtok den 17. mars 2009 å innlemme rekommandasjonen i EØS-avtalens protokoll 31.

Om høringen

Høringen gjelder forskriftens bestemmelser, men ikke nivå- og læringsutbyttebeskrivelsene som ble fastsatt 15. desember i fjor, etter en bred høringsprosess. Tabellen med nivå- og læringsutbyttebeskrivelser i § 3 er derfor ikke gjenstand for ny høring. Det gjøres videre oppmerksom på at tabellen som skal settes inn i §5 vil bli gjenstand for særskilt behandling og konsultasjon. Den endelige tabellen vil bli satt inn i forbindelse med vedtak om ikrafttredelse, jf. §7 i utkastet.
 

Nærmere om høringsutkastet


Generelt
Forskriften har som formål å fastsette den rettslige stilling og å gi regler for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring, samt å fastsette henvisningen fra dette rammeverket til EQF. Endelig gir forskriften rammene for direkte henvisning av individuelle kvalifikasjoner til de to rammeverkene. Siden disse prosessene ikke er kommet like langt, vil det være ulikt ikrafttredelsestidspunkt for de forskjellige delene av forskriften.

Forskriften er hjemlet i følgende utdanningslover: Opplæringslova, privatskolelova, fagskoleloven, universitets- og høyskoleloven og voksenopplæringsloven. Hjemmelen i voksenopplæringsloven gjelder opplæring etter lovens kapitel 4 Diverse skoler. En felles forskrift tar sikte på å klargjøre både helheten i kvalifikasjonsrammeverket, og forholdet mellom de enkelte nivåer.

Formål - §1
Paragrafen redegjør for forskriftens rekkevidde, se ovenfor.

Definisjoner - §2
Definisjonene på læringsutbytte og kvalifikasjon bygger på NKR-dokumentet av 15.12.2011. Definisjonen på kompetent myndighet er skrevet for forskriften.

Nivåer og læringsutbyttebeskrivelser - §3
Tabellen er hentet fra NKR-dokumentet. 

Innplassering etc - §4
Bestemmelsen stadfester den innplassering av kvalifikasjoner som er gjort ved fastsettelsen av NKR. Videre stilles det opp hovedkrav for innplassering av nye kvalifikasjoner.

Nye faglige planer - §5
Bestemmelsen fastsetter at planer for enkeltkvalifikasjoner heretter skal utformes med forventet læringsutbytte tilsvarende det som er fastsatt for relevant kvalifikasjonsnivå.

Henvisning - §6
Bestemmelsen vil forskriftsfeste henvisningen av nivåer fra NKR til EQF. Tabellen som synliggjør henvisning fra NKR til EQF er ikke klar på høringstidspunktet, men er satt inn for illustrasjonsformål.

Individuell direkte henvisning - §7
Bestemmelsen vil hjemle regler for den direkte henvisning til NKR/EQF som skal skje fra individuelle vitnemål, fag- og svennebrev eller andre former for dokumentasjon på kvalifikasjoner. Påføring av slik direkte henvisning skal bare kunne gjøres dersom kompetent myndighet har innplassert kvalifikasjonen i kvalifikasjonsrammeverket.

Ikrafttredelse - §8
Forskriften skal tre i kraft straks den er fastsatt, med unntak av §§6 og 7 som vil tre i kraft senere.


Om utforming av høringsbesvarelsen

Eventuelle merknader bes gitt paragraf for paragraf. Eventuelle merknader til forskriftens rekkevidde bes gitt først.

 
Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 1. juli 2012. Det anmodes om at høringsbesvarelsen sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Høringsutsendelsen finnes elektronisk på Kunnskapsdepartementets hjemmesider, som er http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd

For mer informasjon om arbeidet med NKR og med EQF-prosessen i andre land, henvises det også til følgende lenke, der høringsdokumentene også kan lastes ned elektronisk: http://www.regjeringen.no/nkr


Kontaktpersoner:

Spesialrådgiver Jan S. Levy – jan.levy@kd.dep.no
Seniorrådgiver Øyvind Bjerkestrand - bje@kd.dep.no


Med hilsen

Eivind Heder (e.f.)
ekspedisjonssjef
Øyvind Bjerkestrand
seniorrådgiver

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Departementene

Elevorganisasjonen

Faglige råd

Fagskolerådet

Forum for fagskoler

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Kristne friskolers forbund (KFF)

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lærernes Yrkesforbund

Mesterbrevsnemnda

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning

NAV

Nettverk for private høyskoler

NOKUT

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk studentorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk Skolelederforbund

Oslo kommune

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Sametinget

Skolenes landsforbund

SRY

Steinerskoleforbundet

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Sivilombudsmannen

Universitets - og høgskolerådet

Universiteter og høgskoler

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Kopi:

Nasjonalt opptakskontor for fagskole

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet – VOX

Til toppen