Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Formålet er å gi NKR og henvisningen til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal anvende kvalifikasjonsrammeverkene. Forskriften skal også hjemle regler for at faglige planer for enkeltkvalifikasjoner skulle utformes med læringsutbyttebeskrivelser basert på de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (deskriptorene) for aktuelt nivå. Videre skal forskriften hjemle regler for påføring av NKR -nivå og henvisning til EQF -nivå på vitnemål eller annen dokumentasjon på kvalifikasjoner og/eller vitnemålstillegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/5886

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Kunnskapsdepartementet fastsatte Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 15. desember 2011, etter offentlig høring. Videre ble henvisningen av nivåene i NKR til nivåene i Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) fastsatt av departementet 6. mai 2014 og lagt frem for og godkjent i EQF Advisory Group i møte 4.-5. juni 2014. Henvisningen ble bestemt på grunnlag av anbefalinger fra en bredt sammensatt henvisningsgruppe. Gruppen overleverte sin rapport til departementet i juni 2012 med anbefalinger om henvisning fra nivåene i NKR til nivåene i EQF.
 

Henvisningsrapporten er offentlig og lagt ut på NOKUTs hjemmeside. Den er også lagt ut på EU-kommisjonens ”PLOTEUS Portal on Learning Opportunities throughout the European Space”: https://ec.europa.eu/ploteus/
 

Departementet ønsker å gi NKR samt henvisningen av nivåene i NKR til nivåene i EQF forskriftstatus. Utkast til denne forskriften sendes med dette på høring.
 

Bakgrunn
Et utkast til forskrift ble sendt på høring 8. mars 2012 med frist for å levere høringssvar 1. juli 2012. Henvisningen av nivåene fra NKR til EQF var på høringstidspunktet ikke gjennomført og var ikke en del av høringen. Dette mente noen høringsinstanser var uheldig da de anså det som hensiktsmessig at forskriftsfestingen av NKR og henvisningen av nivåene i NKR til nivåene i EQF burde skje samtidig. Høringen viste ellers støtte til at NKR og henvisningen til EQF skulle gis forskrifts status. 

I dette utkastet blir henvisningen til nivåene i EQF forskriftsfestet, se § 6. 

Definisjonene av kvalifikasjonsrammeverk, kvalifikasjon og ansvarlig myndighet er noe endret på bakgrunn av anbefalinger fra Utvalg om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet (30. april 2015).
 

Generelt om høringsutkastet
Formålet med det foreliggende forslaget til forskrift er å gi NKR og henvisningen til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal anvende kvalifikasjonsrammeverkene.
 

Forskriften skal også hjemle regler for at faglige planer for enkeltkvalifikasjoner skulle utformes med læringsutbyttebeskrivelser basert på de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (deskriptorene) for aktuelt nivå.
 

Videre skal forskriften hjemle regler for påføring av NKR -nivå og henvisning til EQF -nivå på vitnemål eller annen dokumentasjon på kvalifikasjoner og/eller vitnemålstillegg.
 

Det fastsatte kvalifikasjonsrammeverket med nivå og overordnede læringsutbyttebeskrivelser samt den fastsatte henvisningen til EQF er ikke gjenstand for høring.
 

Forskriften er hjemlet i følgende utdanningslover: Opplæringsloven, privatskoleloven, fagskoleloven, universitets- og høyskoleloven og voksenopplæringsloven. Hjemmelen i voksenopplæringsloven gjelder opplæring etter lovens kapittel 4 Diverse skoler. Skolene som omfattes av voksenopplæringsloven, er foreløpig ikke innplassert i NKR. Forskriften åpner imidlertid for at slike kvalifikasjoner kan innplasseres.
 

Andre opplysninger
Et revidert forslag til rekommandasjon om EQF er under behandling i EU. Det foreslås imidlertid ingen endringer når det gjelder nivåer eller deskriptorer i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.
 

Om utforming av høringsbesvarelsen
Eventuelle merknader bes gitt paragraf for paragraf.
 

Høringsfrist
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/2476646 innen 1. november 2016.
 

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
 

Kontaktpersoner
Avdelingsdirektør Tone Horne Sollien - ths@kd.dep.no
Seniorrådgiver Else Husa - ejh@kd.dep.no 

 

Med hilsen                                                                   

 

Eivind Heder (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                       Else Husa
                                                                                       seniorrådgiver

                                                                                      

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Departementene
Elevorganisasjonen
Faglige råd
Fagskolerådet
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Hovedorganisasjonen Virke
Kristne friskolers forbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lærernes Yrkesforbund
Mesterbrevnemnda
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
NAV
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Skolelederforbund
Oslo kommune
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Sametinget
Skolenes landsforbund
SRY
Steinerskoleforbundet
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Sivilombudsmannen
Universitets- og høgskolerådet
Universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Kopi:
Nasjonalt opptakskontor for fagskole
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - Vox