Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Formålet er å gi NKR og henvisningen til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal anvende kvalifikasjonsrammeverkene. Forskriften skal også hjemle regler for at faglige planer for enkeltkvalifikasjoner skulle utformes med læringsutbyttebeskrivelser basert på de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (deskriptorene) for aktuelt nivå. Videre skal forskriften hjemle regler for påføring av NKR -nivå og henvisning til EQF -nivå på vitnemål eller annen dokumentasjon på kvalifikasjoner og/eller vitnemålstillegg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016