Høring – Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.06.2019

Vår ref.: 19/2778

Høringsbrev - forskrift om overgangsbestemmelse til ny kommunelov

Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. Den nye kommuneloven § 31-4 bestemmer at det kan gis nærmere overgangsregler. I den forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov.

Alle, inkludert dem som ikke mottar høringsbrevet, kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser skal avgis nederst på siden.

Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Siden forslaget inneholder få bestemmelser og det er overgangsbestemmelser det gjelder, vil høringsperioden være mindre enn vanlig. Høringsfristen 21. juni 2019.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Den norske revisorforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forum for Kontroll og Tilsyn

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Kommunerevisorforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statens helsetilsyn

Statsministerens kontor

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet