Høring – forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8–13

Kunnskapsdepartementet mottok i juni 2012 forslag til forskrifter om rammeplaner for nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Rammeplanene skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningene. Departementet sender herved forskriftene på høring. Forskriftene fastsettes tidlig i 2013, og studenter vil tas opp til nye utdanninger høsten 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2012

Vår ref.: 12/3854

Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 – 13
Høring

 

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette på høring forslag til forskrifter om rammeplaner for følgende lærerutdanninger:

  • 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
  • Yrkesfaglærerutdanning for trinn 8 -13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8 -13
  • 5-årig integrert lektorutdanning for trinn 8 -13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8 -13

KD etablerte i 2011 et eget prosjekt med mandat til å utvikle forskriftsforslag. Under ledelse av en bredt sammensatt styringsgruppe ble det nedsatt tre rammeplanutvalg. Det har vært gjennomført åpne og inkluderende arbeidsprosesser for å sikre god forankring hos berørte parter. Det samiske perspektivet har vært ivaretatt gjennom representasjon i rammeplanutvalgene.  

De høringsforslagene som med dette sendes på høring baserer seg i all hovedsak på utkastene som de tre rammeplanutvalgene og styringsgruppen har oversendt Kunnskapsdepartementet.

Mål

Grunnlaget for arbeidet er Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – Rollen og utdanningen med tilhørende Innst. S. nr. 185 (2008 – 2009), samt innføringen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Det overordnede mål har vært å legge til rette for en kvalitetsheving av lærerutdanningene for trinn 8 - 13, tilpasset skolens behov for lærerkompetanse. Utvalgenes mandat var å utvikle integrerte, forskningsbaserte og profesjonsrettede lærerutdanninger.

I arbeidet er det lagt vekt på å styrke samspillet mellom fag, fagdidaktikk, profesjonsfag og praksisopplæring. Det nye Profesjonsfaget skal danne den lærerfaglige plattformen i utdanningene. Det er også lagt vekt på at FoU-kompetansen i lærerutdanningene må styrkes slik at undervisningen i utdanningen og i skolen bygger på solid og oppdatert kunnskap. Dette vil bidra til å legge et mer systematisk grunnlag for lærernes yrkesutøvelse og kompetanseutvikling.

Rammeplanutvalgenes arbeid har hatt en særlig innretning mot trinn 8 – 13. Kravene til kompetanse for å bli tilsatt som lærer og for å undervise, er som kjent nærmere fastsatt i forskrift til opplæringsloven av 23.06.2006 nr. 724, Kompetanseforskriften.


Høringen

I de vedlagte høringsutkastene til forskrifter har departementet foretatt noen mindre justeringer i forhold til de forslagene rammeplanutvalgene hadde utarbeidet. Departementet ser det som viktig å få en til en reell høring av de forslagene som rammeplanutvalgene har utarbeidet og har derfor valgt å beholde substansen i forslagene uendret. Rammeplanutvalgene har også utarbeidet merknader til forskriftsforslagene. Videre har de utviklet forslag til nasjonale retningslinjer for de berørte utdanningene. Retningslinjene fastsettes ikke av Kunnskapsdepartementet og sendes derfor ikke på høring.

Rammeplanutvalgenes forskriftsforslag, merknader samt nasjonale retningslinjer er tilgjengelig på lenkene under:

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Rammeplanutvalg/Rammeplanutvalget-for-YFL-og-PPU-yrkesfag

http://uit.no/Content/306734/Rapport%20om%20utvalgsarbeidet.pdf

http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/kds-rammeplanutvalg/utvalgets-oversendelse-til-kd/


Sentrale problemstillinger i forslagene

Forslag til forskrift for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

I tråd med mandatet er det utformet forslag til felles forskrift for faglærerutdanningene i Formgiving, kunst og håndverk, Musikk, dans og drama og Kroppsøving. Den enkelte utdannings særpreg er ivaretatt i nasjonale retningslinjer.

Det foreslås at det innføres spesielle opptakskrav for faglærerutdanningene, ved at det stilles krav om minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 eller bedre i norsk. I utkastet foreslås det at det ikke skal stilles krav om karakteren 3 i matematikk av rekrutteringshensyn.

Som kjent er opptakskravene til grunnskolelærerutdanning og femårig integrert masterutdanning minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk. Dersom de foreslåtte opptakskrav til faglærerutdanningene skal innføres, vil disse skille seg opptakravene til andre lærerutdanninger.

Spørsmålet om opptakskrav for faglærerutdanningene vil bli vurdert i forbindelse med neste revisjon av opptaksforskriften, og det vil derfor ikke bli fastsatt spesielle opptakskrav for faglærerutdanningene i forbindelse med ikrafttredelse av ny forskrift om rammeplan for utdanningene. Høringsinstansene er likevel velkomne til å gi innspill til forslaget nå.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til rammeplan for faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag.

KD ber om høringsinstansenes vurderinger av forslaget.

Forslag til forskrift for lektorutdanning for trinn 8 - 13

Det foreslås å regulere 5-årig integrert lektorutdanning i egen forskrift kalt ”Lektorutdanning for trinn 8 – 13”. Med dette ønsker en å tydeliggjøre og formalisere kravet til integrering av fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

Videre foreslås det en fordypningsoppgave som et ”stopp-punkt” mellom tredje og fjerde studieår, og denne må være bestått for at studenten skal kunne gå videre til fjerde studieår.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8 – 13.

KD ber om høringsinstansenes vurderinger av forslaget.

Forslag til forskrift for praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for trinn 8 - 13

Det foreslås at det stilles krav om to undervisningsfag for opptak til PPU, hvorav ett fag skal ligge på mastergradsnivå. Tall fra DBH viser at av det i 2011 ble uteksaminerte 1851 PPU kandidater. Av disse hadde 450 kandidater mastergrad, 851 hadde bachelorgrad og 581 kandidater hadde enkeltfag som grunnlag for opptaket til PPU.  Det foreslås at de nye opptakskravene til PPU iverksettes fem år etter at forskriften er fastsatt for å gi framtidige studenter tilpasningstid.

De foreslåtte opptakskravene vil umuliggjøre opptak til PPU for kandidater med 3- og 4-årige utdanninger i utøvende kunstfag. Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil departementet utvikle opptaksbestemmelser som sikrer at også kandidatene fra disse utdanningene kan kvalifisere seg for læreryrket gjennom PPU.

Dersom forslaget til opptakskrav skulle bli vedtatt, vil Kunnskapsdepartementet også vurdere å tillempe opptaksbestemmelsene for å sikre at bachelorkandidater i realfag og teknologi kan tas opp til PPU. Disse kandidatene får i dag ettergitt studielån etter fullført PPU. Tiltaket er nedfelt i regjeringens realfagsstrategi.

Departementet vil overfor lærerutdanningsinstitusjonene understreke forslaget til krav om at fagdidaktikken skal knyttes til fagene i studentenes fagkrets, og at undervisning i fagdidaktikk, pedagogikk og praksis skal tilpasses undervisning på trinn 8-13. Dette er nærmere omtalt i merknader til forskriftsforslaget, første avsnitt s. 27.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13.

KD ber om høringsinstansenes vurderinger av forslaget.

Forslag til forskrift for yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag

Det foreslås at det fastsettes en egen forskrift om PPU for yrkesfag der opptakskravet er 3-årig relevant profesjonsrettet bachelorutdanning.

Kandidater med fagbrev skal ifølge forslaget kun vurderes for opptak til 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Det foreslås å etablere en systematisk og nasjonal ordning for realkompetansevurdering og derved innpassing av kandidatene. Videre foreslås det kandidatene skal kunne få avkortet studiet med inntil ett år på grunnlag av slik realkompetansevurdering. Det forutsettes at studiet tilrettelegges  fleksibelt slik at det kan kombineres med arbeid.

Forslagene begrunnes med at det er behov for mer kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere som kan ivareta både bredde- og dybdekompetanse i den yrkesfaglige opplæringen og for å møte utfordringene i videregående opplæring.  

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til forskrifter om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og for PPU for yrkesfag, samt begrunnelser og merknader, jf. lenke til nettside.

KD ber om høringsinstansenes vurdering av forslaget.


Høringsfrist

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post postmottak@kd.dep.no.

Uttalelsene vil bli publisert på departementets nettside www.regjeringen.no/kd 

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å innhente uttalelser fra underliggende virksomheter.

Utdanning etter nye rammeplaner skal etter planen iverksettes med virkning fra og med studiestart høsten 2013.

Høringsfristen er 30. november 2012.


Med hilsen

Bente Lie (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef                                    Grethe Sofie Bratlie
avdelingsdirektør

Departementene

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høgskoler

Norges forskningsråd

NOKUT

SIU

Samordna opptak

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning

Uninett AS

Vox

Utdanningsdirektoratet

De faglige rådene v/Utdanningsdirektoratet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet

KS

Oslo Kommune

Fylkesmennene

NSO

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Utdanningsforbundet

Forskerforbundet

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Skolenes landsforbund

Lærernes Yrkesforbund

Musikernes Fellesorganisasjon

NITO

Tekna

Naturviterne

Fellesorganisasjonen

Norges Juristforbund

Norges Sykepleieforbund

Samfunnsøkonomenes Fagforening

Siviløkonomene

NTL

Fagforbundet

UNIO

LO

Akademikerne

YS

Næringslivets Hovedorganisasjon

HSH

Abelia

Norsk kulturråd

Språkrådet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Musikk i skolen

Fremmedspråksenteret

Kunst- og kultursenteret

Lesesenteret

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Naturfagsenteret

Nynorsksenteret

RENATE

Senter for IT i utdanningen (ITU)

Skrivesenteret

Riksrevisjonen

Redd Barna

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)

Dysleksiforbundet i Norge

Institutt for Kristen Oppseding

KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Norsk senter for Menneskerettigheter

Norsk Presseforbund

Innovasjon Norge