Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 2-36 syvende ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2008

Vår ref.: 06/281 SL MaSo/Tiz

Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser

 

Ved endringslov av 14. desember 2007 nr. 107 ble det i § 2-36 i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) tatt inn et nytt femte, sjette og syvende ledd i forbindelse med innføringen av formuesskattefritak for forskningsstiftelser. Lovendringene trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2008.

Departementet er gitt hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av de nevnte bestemmelsene. Med dette fremlegges et høringsnotat med forslag til slike forskriftsbestemmelser.

Listen over høringsinstanser følger som vedlegg til dette brevet. Departementet ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsnotatet for underliggende enheter, etater, medlemmer mv.

Departementet ber om å få høringsinstansenes merknader til forslaget innen 15. september 2008. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat,
 
også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.


Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør        

                                                                    Anne Gro Enger
                                                                    seniorrådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: førstekonsulent Marius Sollund, tlf. 22 24 44 65

Høringsinstansene

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO

Til toppen