Høring — forslag om endring av forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2006

Vår ref.: 02/4103

Vedlagt følger forslag om endring av forskrift om forvalter­registrering i verdipapirfonds andelseierregister, der det foreslås unntak fra forvalters plikt til å rapportere for de andelseierne vedkommende er forvalter for som ikke er skattepliktige til Norge.

Finansdepartementet fastsatte 18. desember 2003 forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister, jf. verdipapirfondloven § 6-4. I forskriften § 4 og § 5 er det gitt regler om forvalterens plikt til å registrere opplysninger om andelseieren mv. og forvalters opplysningsplikt.

Verdipapirfondenes Forening har i brev 7. februar 2005 anmodet om at forskriften endres. Verdipapirfondenes Forening har blant annet begrunnet anmodningen slik:

”Enkelte av foreningens medlemsselskaper har i forbindelse med inngåelse av distribusjonsavtaler i andre land erfart at denne bestemmelsen setter en effektiv stopper for muligheten til å kunne inngå avtale om forvalterregistrering med for eksempel svenske og danske aktører. Dette fordi disse i henhold til nasjonale taushetsbestemmelser ikke har adgang til å utlevere skatteopplysninger til andre enn nasjonale skattemyndigheter. Etter vår oppfatning er det neppe tilsiktet at bestemmelsen i praksis er til hinder for at utenlandske forvaltere kan godkjennes. Vi vil derfor anmode departementet om å endre forskriften. Når det gjelder de nordiske landene viser vi til at norske skattemyndigheter har tilgang på de nødvendige skatteopplysningene gjennom den ordinære utvekslingen av skatteopplysninger som skjer mellom de nordiske skattemyndighetene. Det burde således ligge til rette for å foreta en forskriftsendring som gir mulighet for norske forvaltningsselskaper til å inngå avtale med utenlandske forvaltere, forutsatt at myndighetenes behov for skatterapportering ivaretas gjennom utvekslingen av skatteopplysninger med skattemyndighetene i vedkommende land.”

Etter departementets oppfatning er det viktig å legge til rette for at norske fondsprodukter kan eksporteres til andre land. Samtidig må dette avveies med hensynet til offentlige myndigheters kontrollvirksomhet.

Departementet har vurdert om opplysninger, som norske myndigheter får gjennom automatisk utveksling av ligningsopplysninger i medhold av den nordiske bistandsavtalen, er tilstrekkelige til at det ikke er behov for å pålegge utenlandske forvaltere (i de nordiske land) samme opplysningsplikt som norske forvaltere. Norske skattemyndigheter får i dag ikke oversendt kontrolloppgaver fra Sverige, Danmark og Finland som omhandler saldo eller beholdningsopplysninger. Det blir imidlertid sendt opplysninger om utbytte fra aksjefond og gevinst fra aksje- og obligasjonsfond. De opplysninger som automatisk blir utvekslet mellom landene anses derfor ikke som tilstrekkelige i forhold til rapporteringsplikten som gjelder for forvaltere.

Etter en nærmere vurdering foreslår departementet et unntak fra rapporteringsplikten for de andelseiere som ikke er skattepliktige til Norge, jf. vedlagte forskriftsutkast § 5 nytt tredje ledd.

En forutsetning for denne løsningen er at forvalteren innhenter samtykke til videreformidling av ligningsopplysninger fra eventuelle kunder som er skattepliktige til Norge, hvilket det allerede er plikt til etter forskriften § 5 siste ledd.

Det foreslås samtidig tekniske endringer i forskriften § 4 første ledd og § 5 annet ledd, ved at det inntas en henvisning til forskrift av 22. desember 2003 nr. 1779.

Departementet ber på denne bakgrunn om eventuelle merknader til vedlagte forslag innen 15. mars 2006. Uttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Fastsatt av Finansdepartementet x. mars 2006 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak av 5. juli 2002 nr. 720.

I

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:

Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av forskrift av 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av kontrolloppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene § 3 og § 4.

§ 5 annet ledd skal lyde:

Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for ukrevet gi oppgaver som nevnt i forskrift av 22. desember 2003 nr. 1779 § 3 og § 4 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi oppgavene videre til Skattedirektoratet.

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

Forvalters plikter i § 5 annet ledd, jf. § 4 første ledd annet punktum, gjelder ikke for de andelseierne han er forvalter for som ikke er skattepliktige til Norge.

§ 5 tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes Forening