Høring – forslag om endringer i privatskoleloven

Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd. Høringsfrist er 13. mars 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2014

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd.
(10.01.2014)

Endret høringsfrist
Departementet viser til brev datert 10. januar 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i privatskoleloven. Grunnet en feil hos Departementenes servicesenter (DSS) ble høringen først sendt ut 29.01.14 til kommuner og fylkeskommuner. 

Departementet endrer med dette høringsfristen til 13. mars 2014 for adressatene.


__________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 271 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven (PDF, 432 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 13/6051

Høring – Forslag om endringer i privatskoleloven – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84
om private skolar med rett til statstilskot  (privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremmes forslag om å innføre en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende
adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976
Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no
innen 21. februar 2014.


Med hilsen

Ellen Cathrine Arnesen (e.f.)                   
avdelingsdirektør

Roger Spidsberg
seniorrådgiver

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Universiteter/Høgskoler

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fleksibel utdanning Norge (FuN)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen