Høring – forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2011

Vår ref.: 11/501 CHD/KR

Høring – forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge

 

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene i folkeregisterforskriften om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge.

Departementet foreslår endringer i reglene om bostedsregistrering av personer som kommer fra utlandet, slik at de som pendler fra en annen stat i EØS til Norge på grunn av inntektsgivende aktivitet kan unntas fra bostedsregistrering i folkeregisteret i Norge. Forslaget innebærer at en person som pendler til Norge på grunn av arbeid fortsatt vil kunne være registreringsmessig bosatt i felles hjem med ektefelle og/eller barn i et annet land. Enslige som pendler mellom foreldrehjem i annet land og bolig i Norge kan anses bosatt i foreldrehjemmet fram til det året de fyller 22 år. Etter dette kan enslige pendlere anses bosatt i bolig som fyller vilkårene for å være selvstendig. Det stilles samme krav til pendling (besøkshyppighet) som ved innenlands pendling.

Finansdepartementet har ikke funnet det hensiktsmessig med en fullstendig kartlegging av  hvilke bestemmelser i annet regelverk som tillegger det å være registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret direkte eller indirekte betydning. Høringsinstansene oppfordres derfor til å uttale seg dersom endringer i reglene om når en person skal anses bosatt i Norge etter folkeregisterregelverket vil få direkte eller indirekte betydning for regelverk på deres område.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende organer, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 27. september 2011. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.
 
Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Unni Raadim
                                                                     lovrådgiver


Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon (AVYO) Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Det norske maskinistforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Econa Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Ensliges Landsforbund Postboks 6676 Rodeløkka 0502 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Forum for Reise og Handel Postboks 145 1371 ASKER
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansg. 25 0159 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
Kristelig Folkepartis Ungdom Øvre Slottsg. 18 0157 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landsorganisationen i Sverige  Barnhusgatan 18  105 53 Stockholm  SVERIGE 
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
Maskinentreprenørenes Forbund Fred. Olsens g. 3 0152 OSLO
Morokulien Infocenter N-2242 Morokulien, NORGE
Morokulien Infocenter S-673 93 Morokulien, SVERIGE 
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk råd  Ved Stranden 18  1061 København K  DANMARK 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Kommunistiske Parti Helgesens g. 21 0553 OSLO
Norges Kvinne- og Familieforbund Akersg. 16 0158 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk studentorganisasjon (NSO) Lakkegata 3 0187 OSLO
Norsk-svensk Forening Postboks 258 Skøyen 0213 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Pendlerforbundet v/Per Ottesen Gudbrandsdalen pendlerforening Gamle Skåbuveien 19 2640 VINSTRA
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 STAVANGER
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småbedriftsforbundet Postboks 453 Sentrum 6401 MOLDE
Sosialistisk Venstreparti Akersg. 35 0158 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens lånekasse for utdanning Postboks 36 Kalbakken 0901 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Studentenes Landsforbund Thorvald Meyers g. 7 0555 OSLO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

 

Til toppen