Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012

Vår ref.: 201104372- /TRH

Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv.


Vi ber om høringsinstansenes uttalelse til vedlagte høringsnotat som inneholder flere forslag til lovendringer. Forslagene gjelder endringer i straffegjennomføringsloven, samt enkelte endringer i straffeprosessloven. For en oversikt over innholdet og forslagene viser vi til kapittel 1 i høringsnotatet.

Høringsfristen er mandag 16. april 2012. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn dem som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

Med hilsen


Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef

 
Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Finansdepartementet
Samferdselsdepartementet

Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Statens sivilrettsforvaltning

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fellesorganisasjonen (FO)
For fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Kirkens bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
LO Stat
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen