Høring – Forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av ikt i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Vår ref.: 200702512

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender med dette et forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT på høring. Forslaget er en oppfølging av et forslag fra et mindretall av Syseutvalget, jf. NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Forslaget er også en oppfølging av St. meld nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle. I vedlagte høringsnotat skisseres det hvordan et slikt krav kan innarbeides i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Det vises ellers til vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 1. oktober 2007. Av hensyn til fremdriften med lovarbeidet kan det ikke påregnes utsatt svarfrist. Høringssvaret sendes til :

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo.  Vi ber om at høringssvaret også sendes på e-post til: postmottak@aid.dep.no

Listen over høringsinstanser innholder bare et fåtall ytre etater. Vi ber derfor departementene selv om å forelegges høringssaken for sine respektive ytre etater i den grad saken anses som relevant.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Elin Rønningen i AID (telefon 22 24 71 29, e-post: er@aid.dep.no) eller seniorrådgiver Espen Dennis Kristoffersen i FAD (telefon 22 24 65 41, e-post: edk@fad.dep.no).

Med hilsen
Barbro Bakken (e.f.)                                           Hugo Parr (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                 ekspedisjonssjef

 

Vedlegg:
Liste over høringsinstanser
Høringsnotat
Konsekvensanalyse av 31.03.2007 fra NTNU

Høringsnotat – Innføring av tidsfrister for plikt til universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene

 

 Følgende har ingen merknader:

 • Arbeidstilsynet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innovasjon Norge
 • Jernbaneverket
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Norges bank
 • Sarpsborg kommune
 • Statens innkrevingssentral
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
Til toppen