Historisk arkiv

Vil kreve universell utforming av IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ingen skal lenger diskrimineres på IKT-området. All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. For eksisterende IKT gjelder kravet for første versjon etter denne fristen, foreslår statsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Heidi Grande Røys. Forslaget sendes nå på høring.

Statsrådene Heidi Grande Røys og Bjarne Håkon Hanssen hos MediaLT, som driver med opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede.Mens IKT gjør livet lettere for de fleste av oss, ekskluderer teknologien andre. Stadig flere offentlige og private tjenester automatiseres, IKT blir stadig viktigere i arbeidslivet, og kjøp og salg av varer og tjenester skjer i stadig større grad over Internett. Men mange av dagens løsninger er dårlig tilpasset store grupper av befolkningen. Mens noen er født med nedsatt funksjonsevne eller har fått den redusert i yngre år, blir stadig flere av oss eldre, ofte med nedsatt syn og hørsel som resultat.

– Det er viktig å tette det store gapet mellom mål og virkelighet på IKT-området. De negative følgene av ikke å nyttiggjøre seg teknologien er økende. Tilrettelegging av IKT slik at den kan brukes av flest mulig, betyr mye for å sikre deltakelsen i samfunnet, sier Bjarne Håkon Hanssen.  

Forslaget er et ledd i regjeringens oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der det slås fast at all teknologisk utvikling innen IKT skal bygge på universell utforming.

– Offentlig sektor har et klart ansvar for å sørge for at de ulike IKT- og nettbaserte tjenestene ikke fører til nye barrierer for innbyggerne våre, heller ikke for de med særskilte behov. Derfor ser vi fram til gode innspill fra brukere, tjenesteytere og utviklere, sier Heidi Grande Røys.

Forslaget fra regjeringen er en oppfølging av et forslag fra et mindretall i Syseutvalget, jf. NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet og St. meld nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle. Høringsnotatet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet skisserer hvordan et slikt krav kan innarbeides i ny diskrimine-rings- og tilgjengelighetslov. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2007.

Transportmidler
Det vil også komme forslag om krav til universell utforming av alle nye transportmidler for kollektivtransport. Samferdselsdepartementet vil fremme forslag til regelverksendringer med sikte på at kravene kan innføres samtidig med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2009. Nærings- og handelsdepartementet vil foreslå tilsvarende endringer i regelverket for skip.

Høring – Forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av ikt i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov