NOU 2005: 8

Likeverd og tilgjengelighet

Likeverd og tilgjengelighet — Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

Les dokumentet