NOU 2005: 8

Likeverd og tilgjengelighet— Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. november 2002 for å utarbeide forslag til en ny lov eller forslag til endringer i eksisterende lovgivning eller begge deler som kan styrke det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og forslag til enkelte andre lov­endringer. Formålet med lovforslagene er å sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Forslagene har også til formål å bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Utredningen er stort sett enstemmig, men det foreligger enkelte dissenser i utvalgets lovforslag.

Oslo, den 18. mai 2005

Aslak Syse

Gunnar Buvik

Guro Fjellanger

Atle Larsen

Susanne Moshuus

Hedda Remen

Sissel Stenberg

Elisabeth Lea Strøm

Jan Tøssebro

Marianne Jenum Hotvedt

Til forsiden