NOU 2005: 8

Likeverd og tilgjengelighet— Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Norske offentlige dokumenter

Dokument nr. 12:16 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, May Hansen og Hallgeir H. Langeland om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter.

Innst. O. nr. 28 (1994-95) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om barnehager (barnehageloven) .

Innst. O. nr. 52 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m .

Innst. O. nr. 69 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) .

Innst. O. nr. 70 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Innst. O. nr. 71 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov)

Innst. S. nr. 162 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om nedbygging av funksjonshemmende barrierer .

Innst. S. nr. 270 (2003-2004) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100, forslag fra Gunnar Skaug, Carl I Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet) og forslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100a i Grunnloven. (Offentlighetsprinsippet) .

Likestillingsombudets årsmelding for 2003.

NOU 1982: 13 Forenklinger i bygningsloven .

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter .

NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser .

NOU 1999: 27 Ytringsfrihed bør finde Sted. Forslag til ny Grunnlov § 100 .

NOU 2000: 27 Sykefravær og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv .

NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven .

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger .

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering .

NOU 2003: 2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet .

NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II .

NOU 2003: 15 Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff .

NOU 2003: 16 I første rekke .

NOU 2003: 19 Makt og demokrati .

NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning .

NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst .

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene .

Ot.prp. nr. 39 (1993-94) Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven .

Ot.prp. nr. 69 (1993-94) Om lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakks­skader .

Ot.prp. nr. 71 (1997-98) Om lov om offentlige anskaffelser .

Ot.prp. nr 3 (1998-99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) .

Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse) .

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv.(plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.) .

Ot.prp. nr. 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven mv.(plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.) .

Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell .

Ot.prp. nr. 18 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og om endringer i folketrygdloven, brann- og eksplosjonsvernloven og eltilsynsloven .

Ot.prp. nr. 23 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (Røykfrie serveringssteder) .

Ot.prp. nr. 104 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m .

Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) .

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) .

Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov) .

Ot.prp. nr. 44 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) .

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) .

REN teknisk veiledning 1997: En veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk . 3. utgave april 2003.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne: Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. 2004 .

Riksadvokatens publikasjoner 4/2002: En undersøkelse av politiets og påtalemyndighetens behandling av saker som anmeldes etter straffeloven § 135 a og § 349 a .

Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle .

Rundskriv I-19/2000 Status for tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming .

Rundskriv I-20/2000 Brukerstyrt personlig assistanse .

SMEDs årsmelding 2003: Underveis mot et bedre vern .

St.meld. nr. 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre .

St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001 .

St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne .

St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken .

St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100 .

St.meld. nr. 17 (2004-2005) Makt og demokrati .

St.prp. nr. 11 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapshandlingsprogrammet om motkjemping av diskriminering (2001-2006) .

Litteratur

Andersen, Jan: Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov . Forskningsrapport nr. 78/2001, Høgskolen i Lillehammer.

Askheim, Ole Petter: Når styringsevnen er begrenset. Brukerstyrt personlig assistanse og utviklingshemmede . Forskningsrapport nr. 87/2001, Høgskolen i Lillehammer.

Degener, Theresia: Disability Discrimination Law: A global Comparative Approach , 2004.

Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind: Forvaltningsrett . 7. utgave. Oslo 2003.

ECON rapport 2003-76: Brukerstyrt personlig assistanse i kommunene .

Gluck Mezey, Susan /Jordan, Will/ Thie, Catherine/ Davis, Douglas: The Americans with Disabilities Act in Federal Courts: litigating against public entities. Disability & Society Vol. 17, No. 1, 2002.

Guldvik, Ingrid: Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse . ØF-rapport nr. 03/2003.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak: Velferdsrett I . 2. utgave. Oslo 2001.

Lappalainen: Kommentar till ”Ett förstärkt skydd mot diskriminering av funktionshindrade”. Stilletten 1/00. 2000.

Lødrup, Peter: Erstatningsrett . 4. utgave. Oslo 1999.

Møse, Erik: Menneskerettigheter . Oslo 2002.

Parry, John: American Bar Association survey on court rulings under Title I of the Americans with Disabilities Act . Daily Labor Report 119, 1998.

Pfeiffer, David og Finn, Joan: The Americans with Disabilities Act: an examination of compliance by state, territorial and local governments in the USA . Disability & Society Vol. 12, No. 5, 1997.

Rehof, Lars Adam og Trier, Tyge: Menneskerett . København og Oslo 1990.

Rochère, Jacqueline Dutheil: The EU and the individual: fundamental rights in the draft constitutional treaty . Common Market Law Review 41, 2004.

Sejersted, Fredrik / Arnesen, Finn / Rognstad, Ole-Andreas / Foyn, Sten / Kolstad, Olav: EØS-rett . Oslo 2004.

Syse, Aslak: Offentlige ytelser til personer med varige funksjonshemninger . Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2002.

Tøssebro og Lundeby: Statlig reform og kommunal hverdag: Utviklingshemmetes levekår 10 år etter reformen . Rapportserie for sosialt arbeid og helsevitenskap 2002.

Quinn, Gerard og Degener, Theresia: Human rights and disability – The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability . New York and Geneva, 2002.

Whittle, Richard: The framework Directive for equal treatment in employment and occupation: an analysis from a disability rights perspective . European Law Review, Vol. 27, Issue 3, 2002.

Utenlandske rapporter og publikasjoner

COM (2003) 16: Towards a United Nations legally binding instrument to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities. (EU)

COM (2003) 650: Equal Opportunities for people with disabilities: A European Action Plan. (EU)

COM (2004) 143: Proposal for a regulation on International Rail Passangers’ Rights and Obligations. (EU)

CRI (2004) 3: Third report on Norway .

Ds 2000: 53 Kommunalt domstolstrots (Sverige)

Disability Standards for Access to Premises: Draft regulation impact statement (summary). 2004. (Australia)

Disability Standards for Education: Draft Guidance Notes . 2004. (Australia)

European Commission Staff Working Paper: Rights of Persons with Reduced Mobility when Travelling by Air , EDF 2004/08, 2004. (EU)

European Committee of Social Rights: Conclusions XVI-2 Norway. 2003. (Europarådet)

Handikappombudsmannens 9:e rapport till regeringen 2003 : Skydda mot diskriminering: Stärk den enskilda menniskans rätt. (Sverige)

Human Rights and Equal Opportunities Commission: Federal Discrimination Law 2004. (Australia)

Kommittédirektiv 2002: 11 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning . (Sverige)

Nakata, Ken: United States Disability Rights Laws and Information Technology. (USA)

Regeringsproposition 309/1993 rd Reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna (Finland)

SOU 2001: 39 Ett effektivt diskrimineringsförbud. (Sverige)

SOU 2002: 43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering. (Sverige)

SOU 2004: 50 Skolans ansvar för kränkningar av elever. (Sverige)

U.S. Department of Justice: Title II Highlights . 1991. (USA)

White Paper: Fairness for All: A New Commission for Equality and Human Rights . 2004. (Storbritannia)

World Health Organization: Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health – ICF . 2002. (FN)

Til forsiden