NOU 2005: 8

Likeverd og tilgjengelighet— Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Arbeidsmiljøloven

Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. m.v.

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse.

Burettslagslova

Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag.

Bustadbyggjelagslova

Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag.

CD-P-RP

Committee on the Rehabilitation and Integration of People with disabilities.

Diskrimineringsloven

Foreslått lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv., Ot.prp. nr. 33 (2004-2005).

Diskrimineringsombudsloven

Foreslått lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Ot.prp. nr. 34 (2004-2005).

ECOSOC

Det økonomiske og sosiale råd i FN.

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance.

EF

Det europeiske fellesskapet.

EFTA

European Free Trade Association.

Eierseksjonsloven

Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner.

Ekteskapsloven

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

EMD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 med tilleggsprotokoller.

EU

Den europeiske unionen.

EU-traktaten

Traktaten om Den europeiske union fra 1992 med senere endringer.

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

EØS-loven

Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoved­delen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv.

FN

Forente nasjoner.

FNs kvinnekonvensjon

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner 18. desember 1979.

FNs rasediskriminerings­- konvensjon

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering 7. mars 1966.

Folketrygdloven

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Forvaltningsloven

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Grunnloven

Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814.

Helsepersonelloven

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Husleieloven

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler.

Innst. O.

Innstilling til Odelstinget.

Innst. S.

Innstilling til Stortinget.

Kommunehelsetjenesteloven

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.

Likestillingsloven

Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Luftfartsloven

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.

Menneskerettsloven

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

NOU

Norges offentlige utredninger.

Opplæringslova

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring.

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon.

Plan- og bygningsloven

Plan og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77.

Rt.

Norsk rettstidende.

Skadeserstatningsloven

Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.

SMED

Senter mot etnisk diskriminering.

Sosialpakten

Den europeiske sosialpakt fra 1961, revidert i 1996.

Sosialtjenesteloven

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

SOU

Statens offentliga utredningar (Sverige).

SP

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966.

Spesialisthelsetjenesteloven

Lov 2. juli nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Straffeloven

Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10.

St.meld.

Stortingsmelding.

TEF

Traktaten om opprettelse av det europeiske fellesskapet.

TEU

Traktaten om den europeiske unionen.

Tvistemålsloven

Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål.

ULOBA

Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse.

Valgloven

Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommune­styrer.

Vegloven

Veglov 21. juni 1963 nr. 23.

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966.

ØSK-komiteen

Den økonomiske og sosiale komité.

Til forsiden