Høring – forslag om lovendringer vedrørende shortsalg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009

  

Vår ref.: 08/4892 FM MAO

Etter anmodning 26. september 2008 fra Finansdepartementet til Kredittilsynet om vurdering av behov for eventuelle tiltak overfor shortsalg, foreslo Kredittilsynet i brev 30. januar 2009 til Finansdepartementet lovendringer:

«Kredittilsynet foreslår at forbudet mot å foreta udekket shortsalg utvides fra å gjelde bare verdipapirforforetak, til også å gjelde investorer. Det foreslås også at overtredelser av forbudet kan sanksjoneres med vinningsavståelse eller straff. Videre foreslås det at Kredittilsynet gis adgang til å pålegge et midlertidig forbud mot shortsalg, så vel dekket som udekket. Det midlertidige forbudet kan også omfatte derivatkontrakter med tilsvarende virkning på kursen som et ordinært shortsalg.»

Brevet 30. januar 2009, som også inneholder en redegjørelse for situasjonen i land hvor forbud eller tiltak knyttet til shortsalg er innført, er vedlagt sammen med lovforslaget.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 15. mai 2009. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                       Per Øystein Eikrem
                                                                                       avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev og lovforslag fra Kredittilsynet

Kopi:   Kredittilsynet (ref.: 08/11684)

Høringsinstanser

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Økoforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM


 

Til toppen