Høring – forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2013

Vår ref.: 12/2418

Høring – forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et unntak fra bokføringsregelverket for avgiftspliktige statlige forvaltningsorganer. Notatet følger vedlagt, og er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/fin

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 6. desember 2013. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finanstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Til toppen