Høring – forslag til endring av bokføringsregelverket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Vår ref.: 07/1593 FM TYH

Høringsinstanser iht liste
 

 

Deres ref                                       Vår ref                                     Dato
                                                   07/1593 FM TYH                        08.06.2009

 

 

Høring – forslag til endring av bokføringsregelverket


Finansdepartementet gav 13. november 2007 Norsk RegnskapsStiftelse i oppdrag å gjennomgå reglene i bokføringsloven og i bokføringsforskriften, og å vurdere behovet for endringer ut fra de erfaringene en til nå har med bokføring etter reglene som trådte i kraft 1. januar 2005. Bokføringsstandardstyret har tidligere overlevert 2 delrapporter til Finansdepartementet

Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse overleverte sin delrapport III 30. april 2009. Rapporten følger vedlagt, og er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/fin

Delrapport III omfatter forslag om endringer i bokføringsforskriften, og er særlig knyttet til reglene om dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale samt særregler for bank mv. og forsikring. Noen av forslagene er ment å klargjøre regelverket eller formalisere gjeldende praksis.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2009. Vi ber dessuten om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no

 
De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                          Alexander Behringer
                                                                                          underdirektør


Vedlegg

Gjenpart: Norsk RegnskapsStiftelse

Høringsinstanser


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Økoforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet