Høring – forslag til endringer av forskrift om grasrotandel - grasrotandel for nettbaserte spill

Norsk Tipping (NT) planlegger å lansere nettbaserte spill under navnet Instaspill i oktober 2013. Hovedregelen i grasrotforskriften om at spillerne kan velge å gi 5 % av innsatsen (brutto omsetning) til et valgt formål passer dårlig på Instaspill. Kulturdepartementet foreslår derfor at grasrotandelen for Instaspill beregnes på samme måte og legges på samme nivå som for Multix.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.08.2013

Vår ref.: 12/790 ME/M3 UTH:elt

Høringsbrev – forslag til endringer i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel – grasrotandel for nettbaserte spill

 

1.   Innledning

Vedlagt følger forslag til endring i forskrift om grasrotandel.

Norsk Tipping (NT) planlegger å lansere nettbaserte spill under navnet Instaspill i oktober 2013. I likhet med Multix skiller disse spillene seg fra Norsk Tippings øvrige spill ved at gevinstandelene varierer og i gjennomsnitt er betydelig høyere.

Hovedregelen i grasrotforskriften om at spillerne kan velge å gi 5 % av innsatsen (brutto omsetning) til et valgt formål passer dårlig på Instaspill. Kulturdepartementet foreslår derfor at grasrotandelen for Instaspill beregnes på samme måte og legges på samme nivå som for Multix.

Departementet foreslår i tillegg at man tar ut kravet om spillekort, og at det spesifiseres i forskriften at det kun er fysiske Flax-lodd som ikke omfattes av grasrotordningen.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.  Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å utale seg om forslagene som legges fram. Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 26. august 2013.

 

2.   Bakgrunn for og nærmere informasjon om forslagene

Grasrotandel for Instaspill

Hovedregelen for beregning av grasrotandel er at 5 % av spillinnsats (brutto omsetning) går til et valgt formål. En grasrotandel på 5 % av brutto omsetning for Instaspill vil kunne innebære et tap for Norsk Tipping, da gevinstandelen i noen tilfeller vil kunne være så høy som 99,5 %. I snitt forventer Norsk Tipping at gevinstandel for Instaspill vil ligge på rundt 85 %. Ved å knytte grasrotandelen opp mot netto omsetning i stedet for brutto omsetning unngår man problemet grasrotandelen vil kunne spise opp hele overskuddet for Norsk Tipping.

Kulturdepartementet foreslår derfor at Instaspill får samme beregningsmodell som Multix har i dagens forskrift, ved at 10 % av spillinnsats etter fradrag for gevinster (netto omsetning) går til grasrotmottaker.  

Krav om spillekort

Kulturdepartementet foreslår at man tar ut referansen til spillekort i § 2 første ledd.

Bakgrunnen for dette er at Norsk Tipping vil lansere virtuelle spillekort i løpet av 2013. Spillerne kan dermed selv velge om de ønsker et fysisk spillekort eller ikke. En referanse til fysiske spillekort i grasrotforskriften vil dermed ekskludere spillere som velger å ha virtuelle kort. I tillegg er alle spill i Norsk Tippings portefølje bortsett fra fysiske Flax-lodd i dag registrerte spill. Fysiske Flax-lodd er eksplisitt unntatt fra grasrotordningen. Kravet om spillekort for å delta i ordningen er derfor overflødig.

Særlige forhold knyttet til digitale Flax-lodd

Digitale Flax-lodd er ett av spillene som planlegges lansert som en del av Instaspill-porteføljen. For å skille mellom Flax på nett og Flax kjøpt hos kommisjonær vil Norsk Tipping innføre begrepet ”fysiske Flax-lodd” for Flax som kjøpes uregistrert hos kommisjonær. Departementet foreslår derfor at man i forskriften § 2 tredje ledd presiserer at det er fysiske Flax-lodd som ikke er omfattet av grasrotordningen.

 

3.   Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for staten eller private aktører.

 

Med hilsen

Bengt O. Hermansen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

 

Lars Petter Øyen
fung. avdelingsdirektør

 

 

2 vedlegg

 

Forskrift om endring i forskrift 27. februar 2009 nr 238 om grasrotandel

 

Fastsatt ved Kongelig resolusjon … april 2013 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10. Fremmet av Kulturdepartementet.

 

I

I forskrift 27. februar 2009 nr 238 om grasrotandel gjøres følgende endring:

 

Ny § 2 skal lyde:

 

§ 2 Beregning av grasrotandel

Spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 prosent (grasrotandelen) av spillinnsatsen skal gå til en enhet registrert i Frivillighetsregisteret som oppfyller kravene i § 3.

Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix og Instaspill er grasrotandelen 10 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.

Spillene fysiske Flax-lodd, Extra og Belago er ikke omfattet av grarotandelsordningen.

 

II

Endringene trer i kraft … 2013.

 

 

Høringsinstanser

 

Actis

Akan

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Blå Kors Senter

Care Norge

De 10 Humanitære AS

Den Evangeliske Lutherske Frikirke

Den Norske Kirke - Kirkerådet

Den Norske Kreftforening

Det Norske Misjonsselskap

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Frivillighet Norge

Handikappede Barns Foreldreforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Hjelpelinjen For Spilleavhengige

Innsamlingskontrollen i Norge

Islamsk Råd Norge

Justis- og politidepartementet

Korpsnett Norge

Korus-Øst

Kripos

Landbruksdepartementet

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning

Landsforeningen for Polioskadde

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsforeningen Uvented Barnedød

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda

MA - Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Automobil Forbund

Norges Blindeforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Kfuk-Kfum

Norges Kristne råd

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Normisjon

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag For Funksjonshemmede

Norsk Forening For Spillproblematikk

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk musikkråd

Norsk Psoriasisforbund

Norsk Revmatikerforubnd

Norsk teaterråd

Norsk Tipping AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Redd Barna

Redningsselskapet

Registerenheten i Brønnøysund

Regnskogsfondet

Riksrevisjonen

Rådet for Psykisk Helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Spillavhengighet - Norge

Stiftelsen Fadderbarnas Framtid

Stiftelsen Helse og Rehabilitering

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge

Tippekommisjonærenes Landsforening

Ungdom mot Narkotika

Voksne for Barn

 

Til toppen