Høring – forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften. Det foreslås å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt som reservist i Forsvaret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2020

Vår ref.: 2019/1832-10/FD V 3/SOH

Iht. adresseliste

Vår ref.: 2019/1832-10/FD V 3/SOH

Høring - forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).

Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt som reservist i Forsvaret. Departementet foreslår videre å regulere i vernepliktsforskriften nærmere om gjennomføringen av frivillig tjeneste som reservist og å tydeliggjøre hvordan tjenestepliktig personell som avslutter tjenesten i Forsvaret skal disponeres som reserver.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen mandag 20. april 2020. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Sofia Holand på soh@fd.dep.no eller på tlf. 23 09 61 55.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe(e.f.)
ekspedisjonssjef

 

                                                                                                 Severin Vikanes
                                                                                                avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Brevet i pdf

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ombudsmannen for Forsvaret

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Generaladvokaten

Fellesforbundet

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Institutt for forsvarsstudier

Statens pensjonskasse

NITO

Norges forsvarsforening

Språkrådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Advokatforeningen

Legeforeningen

Landsrådet for Heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Norges juristforbund

Norsk militærjuridisk forening

Virke

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS