Høring – Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2015

Vår ref.: 14/3576

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til noen forenklinger og presiseringer i matrikkelforskriften. Forslaget gjelder tilpasninger til ny jordskiftelov som trer i kraft 1. januar 2016. Høringen omfatter også andre forslag til endringer i forskriften, bl.a. å utvide unntaket fra kravet om å opprette festegrunn og utvide adgangen til å bruke kontorforretning og adressetilleggsnavn.

Frist for å levere innspill er fredag 20. mai 2015.

Forslaget om tilpasninger til ny jordskiftelov er basert på en rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra Kartverket, Jordskifterettene, Domstolsadministrasjonen og kommunene. I tillegg til forslag til endringer i matrikkelforskriften har arbeidsgruppa også drøftet andre forhold som kan bedre informasjonsflyten mellom jordskifteretten og matrikkelmyndighetene. Departementet ber om synspunkter også til dette, men ber om at slike synspunkter skilles fra uttalelser som gjelder departementets forslag til endring i matrikkelforskriften.

Departementets høringsnotat, liste over høringsinstanser og arbeidsgruppens rapport med vedlegg er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no. 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2395642. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen                                          

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Dag Høgvard
fagdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Departementene
Fylkesmennene
Kommunene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Høgskolen i Bergen
Jernbaneverket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Opplysningsvesenets fond
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg

Den Norske Advokatforening
Energi Norge
Finnmarkseiendommen
Geoforum
Geomatikkbedriftenes landsforening
KS
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges skogeierforbund
Norskog
Norsk vann
Posten Norge AS
Statkraft AS
Statnett SF
Statskog SF
Tekna