Høring – forslag til endringer i reglene om vilkårene for å bli godkjent som arrangør av tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017

Vår ref.: 16/1618

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Formålet med forslaget er å endre vilkårene i §§ 13-6 og 14-5, slik at også ideelle organisasjoner som ikke har attføring som hovedformål, kan godkjennes som tiltaksarrangører for Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Høringsfristen er fire uker. Bakgrunnen for den forkortede fristen er hensynet til den pågående prosessen i Arbeids- og velferdsetaten med å godkjenne tiltaksarrangører innenfor AFT, som igjen vil ha betydning for muligheten for å tilby hensiktsmessige tiltak. Endringsforslagene er en utvidelse når det gjelder hvem som kan godkjennes som tiltaksarrangør.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. juni 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2553159

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. og at eventuelle høringsuttalelser fra disse blir vedlagt.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Elisabet Røhme Sivertsen tlf. 22 24 47 04, epost: ers@asd.dep.no

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Odd Wålengen
avdelingsdirektør

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og likestillingsdepartementet

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering

Blå Kors

Fellesforbundet

Frelsesarmeen

Frisknett AS

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helse- og omsorgsdepartemenet

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt nettverk

Kirkens bymisjon

KS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

Mental Helse

Norsk Attføringsforum

Norsk forbund for utviklingshemmede

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nærings- og fiskeridepartementet

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samvirkeforetaket Inn på tunet Norge SA

Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo

Unge funksjonshemmede

UNIO

Velferdsalliansen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)