Høring – forslag til forskrift om fond for miljøtiltak mv.

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2008 med hjemmel i tredje ledd i del X overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2008

Vår ref.: -

Høring – forslag til forskrift om fond for miljøtiltak mv.

 

Det er vedtatt en ny rederiskatteordning med endelig fritak for skatt på overskudd fra skipsfartsvirksomhet, med virkning fra og med inntektsåret 2007. Selskap innenfor den tidligere rederiskatteordningen kan ha opparbeidet betydelige skattekreditter, som skal inngå i et inntektsoppgjør ved overgang til den nye rederiskatteordningen. Et tenkt skattebeløp knyttet til en tredjedel av den beregnede gevinsten ved dette inntektsoppgjøret kan føres på et fond for miljøtiltak mv. Gevinst knyttet til avsetningen på fond for miljøtiltak mv. tas til beskatning bare i den grad avsetningen ikke brukes til godkjente miljøtiltak. Finansdepartementet er gitt hjemmel til å bestemme i forskrift nærmere bestemmelser om fond for miljøtiltak mv.

I vedlagte høringsnotat presenterer Finansdepartementet forslag til forskriftsbestemmelser om fond for miljøtiltak mv.

Departementet ber om høringsmerknader innen 20. februar 2008. Det bes om at
høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til
adressen "postmottak@fin.dep.no".


Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Hallvard Rue
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

American Bueau of Shipping  
Buereau Veritas  
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Det norske Veritas  
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Fraktfartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Germanischer Lloyd  
Greenpeace  
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Lloyd’s Register EMEA  
Maritimt Forum, Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Miljøstiftelsen Bellona  
Norges Naturvernforbund  
Norges Rederiforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norske Maritime Leverandører Kilgata 9 3217 SANDEFJORD
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 1949 Vika 0125 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St Olavs pl 0130 OSLO

 

 

Til toppen