Høring – forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for godkjenningsordningen i opplæringsloven § 2-12

Kunnskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven, som gjelder saksbehandlingsfrist i saker om godkjenning av private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12 og virkningen av fristoversittelse i denne forbindelse. Forslagene er, sett i sammenheng med den allerede vedtatte tjenesteloven, nødvendige for at forpliktelser etter tjenestedirektivet oppfylles på departementets ansvarsområde. Høringsfrist 21.12.09.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2009

Kunnskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven, som gjelder saksbehandlingsfrist i saker om godkjenning av private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12 og virkningen av fristoversittelse i denne forbindelse. Forslagene er, sett i sammenheng med den allerede vedtatte tjenesteloven, nødvendige for at forpliktelser etter tjenestedirektivet oppfylles på departementets ansvarsområde.
(09.11.2009)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for godkjenningsordningen i opplæringsloven § 2-12 (PDF-fil)

Høringsbrevet og høringsnotatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 22.12.2009 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova. Forskriften er publisert på Lovdata.