Høring – forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om overtakelsestilbud

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Vår ref.: 07/2766 FM IG

Høring – forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om overtakelsestilbud


Vedlagt følger to høringsnotater 1. september 2007 utarbeidet av Oslo Børs.

Det ene høringsnotatet inneholder forslag til forskriftsbestemmelser om tilbudsplikt ved erverv av rettigheter og andre interesser knyttet til aksjer. Det andre høringsnotatet inneholder forslag til forskriftsbestemmelser vedrørende anvendelsesområde, tilbudsmyndighet og lovvalg i forbindelse med overtakelsestilbud med tilknytning til flere stater.

Departementet antar at forskriftsbestemmelser om ovennevnte kan inntas i ny samleforskrift til verdipapirhandelloven (forskrift 29. juni 2007 nr. 876) kapittel 6 del II og III. Dette innebærer at paragrafnummereringen i en eventuell forskrift justeres sammenlignet med forslagene i høringsnotatene, slik at bestemmelsene vil passe inn i samleforskriften. 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i de to høringsnotatene innen 1. november 2007. Det bes om at høringsmerknader, i tillegg til per vanlig post, oversendes i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:  To høringsnotater 1. september 2007 utarbeidet av Oslo Børs


Gjenpart: Oslo Børs

  • Høringsnotat - Tilbudsplikt ved erverv av rettigheter og andre interesser knyttet til aksjer
  • Høringsnotat - Anvendelsesområde, tilbudsmyndighet og lovvalg i forhold til overtakelsestilbud med tilknytning til flere stater

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
FishEx
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders
Nordisk Energimeglerforbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen