Høring – forslag til hjemmel til å kunne fastsette innskjerpet taushetsplikt for revisor overfor tredjelands revisortilsynsmyndigheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2009

Vår ref.: 09/2086 TYH

Høring – forslag til hjemmel til å kunne fastsette innskjerpet taushetsplikt for revisor overfor tredjelands revisortilsynsmyndigheter


Vedlagt følger høringsnotat med forslag til lovhjemmel for departementet til ved enkeltvedtak eller forskrift å kunne bestemme at revisorer og revisjonsselskaper ikke skal kunne utlevere opplysninger om sin virksomhet eller sine klienter til utenlandske revisortilsynsmyndigheter. Høringsnotatet er utarbeidet av departementet etter innspill fra Kredittilsynet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 5. oktober 2009. Vi ber dessuten om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.
 
Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Alexander Behringer
                                                                            underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Kredittilsynet

Til toppen