Høring - Forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold, på høring. Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av allerede gjeldende forbud i midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon), slik forbudene blir praktisert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2017

Vår ref.: 2016/2321-2/FD V 3/MHO

Høringsbrev - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold

1. Innledning – bakgrunn
Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold, på høring.

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av allerede gjeldende forbud i midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet (midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon), slik forbudene blir praktisert. I tillegg foreslås det at opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter skal falle innenfor lovens anvendelsesområde. I utkast til lov er det dessuten foreslått enkelte språklige presiseringer og brukt et mer modernisert språk i forhold til dagens lovregulering.

2. Kort om forslaget
I dag er forbudene i midlertidig lov formulert som helt generelle forbud. For å gi det sivile samfunnet bedre tilgang til informasjon, ønsker departementet å begrense forbudenes rekkevidde. Det foreslås derfor at det kun er informasjon som kan være skadelig for rikets sikkerhet, selvstendighet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende, som rammes av forbudene. Forslaget vil dermed innebære en betydelig oppmykning av forbudenes rekkevidde, særlig informasjon om bunnforhold.

Et sentralt formål med lovforslaget er å videreføre et rettslig grunnlag til å fastsette forskrifter, hvor de konkrete rammene for forbudet skal fremgå. Eksempelvis vil det i, eller i medhold, av forskrift fastsettes og angis helt konkret hvilke anlegg og områder eller informasjon om bunnforhold som omfattes av forbudene. Det er også aktuelt å fastsette andre begrensninger eller unntak fra forbudene i forskriftsform, samtidig som det i forvaltningsregimet legges opp til at det skal kunne bli gitt særskilte eller generelle tillatelser eller dispensasjoner fra forbudene.

For forbudet mot opptak og bruk av informasjon om militære anlegg og områder, er det i dag fastsatt en forskrift og utviklet et forvaltningsregime som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) følger opp på departementets vegne. Et forslag til ny forskrift er på høring. Forskriften har sitt rettslig grunnlag i dagens lov, men vil videreføres i lovforslaget dersom forskriften blir fastsatt og lovforslaget vedtatt. Forskriften vil innebære en ytterligere oppmykning fra dagens forbud.

Når det gjelder forbudet tilknyttet informasjon om bunnforhold, er forskrifter og forvaltningsregimet ikke fastsatt. Arbeidet med å utvikle forvaltningsregimet er påbegynt. Da midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon trer ut av kraft 1. oktober 2017, er det imidlertid nødvendig å fastsette forbudene (og derav lovgrunnlaget for forvaltningsregimet) før forvaltningsregimet er fastsatt. Departementet tar imidlertid sikte på å arbeide parallelt med forvaltningsregimet, slik at dette er klart på det tidspunkt loven eventuelt trer i kraft. Arbeidet og ferdigstillelsen av forvaltningsregimet vil gjøres i samråd og i dialog med berørte departementer.

Det foreslås at det først i eller i medhold av forskrift skal fastsette hvilken informasjon som kan være skadelig for rikets selvstendighet, sikkerhet og andre vitale sikkerhetsinteresser. Departementet har imidlertid funnet grunn til å redegjøre nærmere for Forsvarets nye sikkerhetsvurdering tilknyttet informasjon om bunnforhold allerede nå. Dette skyldes at Forsvarets sikkerhetsvurdering vil praktisk sett angi lovforslagets rekkevidde. Den reviderte sikkerhetsvurderingen fra Forsvaret vil innebære en betydelig oppmykning fra dagens forbud.

Departementet foreslår også å innføre muligheten til å avgradere informasjon for så å underlegge den taushetsplikt. Et slikt tiltak, hvor Forsvaret fortsatt vil ha en viss kontroll over og mulighet til å beskytte informasjon, vil kunne medføre at mer informasjon enn i dag kan utleveres.

I tillegg legger departementet opp til i dette lovforslaget at Statens kartverk skal forvalte deler av regelverket. Dette innebærer at søknad om tilgang til informasjon i HYBAS (Hydrografisk database – den sentrale databasen for hydrografisk informasjon, særlig dybdedata) både vil bli raskere, enklere og mer effektivt for de som søker om slik tilgang enn det som er tilfellet i dag.

Det er særlig forbudet tilknyttet informasjon om bunnforhold (tidligere dybdedata), tidligere høringsinstanser og de departementer og etater/direktoratet som er særlig berørt, har vist interesse for. Høringsnotatet fokuserer dermed hovedsakelig på dette forslaget.

3. Avslutning
Vi ber om at eventuelle høringsinnspill inngis innen tirsdag 7. februar 2017.

Høringsbrevet, liste over høringsinstanser og høringsnotat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2523799. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringen er åpen og alle kan sende inn innspill. Høringsinstansene oppfordres til å gjøre andre som kan ha interessere i å inngi høringssvar oppmerksom på forslaget.

Spørsmål om høringen kan rettes til Mads Halle Olsen på 23 09 61 82 eller mads-halle.olsen@fd.dep.no.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1 Høringsinstanser
2 Høringsnotat
3 Forslag til ny lov

Brevet i pdf-format

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

AVINOR – post@avinor.no
Aquastructures AS –mail@aquastructures.no
Blom Geomatics AS - info.no@blomasa.com
Brønnøysundregistrene - firmapost@brreg.no
COWI Norge AS - firmapost@cowi.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - postmottak@dsb.no
Direktoratet for sikkerhets- og serviceorganisasjon - postmottak@dss.dep.no
Direktorat for mineralforvaltning - mail@dirmin.no
Etterretningstjenesten
Fiskebåt - fiskebat@fiskebat.no
Fiskeridirektoratet - postmottak@fiskeridir.no
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening - firmapost@fhl.no
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond – post@fhf.no
Forsvaret
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell

Fylkesmannsembetene
- fmospostmottak@fylkesmannen.no
- fmoapostmottak@fylkesmannen.no
- fmhepost@fylkesmannen.no
- fmoppost@fylkesmannen.no
- fmbupost@fylkesmannen.no
- fmvepost@fylkesmannen.no
- fmtepost@fylkesmannen.no
- fmavpost@fylkesmannen.no
- fmropost@fylkesmannen.no
- fmhopostmottak@fylkesmannen.no
- fmsfpost@fylkesmannen.no
- fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
- fmstpostmottak@fylkesmannen.no
- fmntpost@fylkesmannen.no
- fmnopost@fylkesmannen.no
- fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
- fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Fylkeskommunene:
- firmapost@rogfk.no
- postmottak@ffk.no
- postmottak@tromsfylke.no
- post@nfk.no
- postmottak@ntfk.no
- postmottak@stfk.no
- post@mrfylke.no
- post@sfj.no
- hfk@hfk.no
- postmottak@vaf.no
- postmottak@austagderfk.no
- firmapost@vfk.no
- postmottak@afk.no
- sentralpost@ostfoldfk.no
- postmottak@bfk.no
- postmottak@oppland.org
- post@t-fk.no
- postmottak@hedmark.org

Havforskningsinstituttet - post@imr.no
IKT Norge - post@ikt-norge.no
Innovasjon Norge - post@innovasjonnorge.no
Jernbaneverket – postmottak@jernbaneverket.no
KS – ks@ks.no
Kystverket - post@kystverket.no
Landsorganisasjonen i Norge - lo@lo.no
Luftfartstilsynet - postmottak@caa.no
Marine Harvest – norway@marineharvest.com
Mattilsynet - postmottak@mattilsynet.no
Mediebedriftenes landsforening - post@mediebedriftene.no
Meteorologiske institutt DNMI - post@met.no
Miljødirektoratet - post@miljodir.no
Møreforskning – moreforskning@moreforsk.no
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - postmottak@nifes.no
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - firmapost@nkom.no
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NHO - firmapost@nho.no
Nofima - post@nofima.no
Nord Universitet - postmottak@nord.no
Norges fiskarlag - fiskarlaget@fiskarlaget.no
Norges geologiske undersøkelse - ngu@ngu.no
Norges vassdrags- og energidirektorat - nve@nve.no
Norges sjømatråd - mail@seafood.no
Norsk institutt for vannforskning - niva@niva.no
Norsk Journalistlag - nj@nj.no
Norsk Polarinstitutt - post@npolar.no
Norsk Presseforbund - pfu@presse.no
Norsk Redaktørforening - post@nored.no
NRK - info@nrk.no
NTNU - postmottak@adm.ntnu.no
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon - post@nso.no
Næringslivets Sikkerhetsråd - nsr@nsr-org.no
OLEX AS - mailto:olex@olex.no
Oljedirektoratet - mailto:postboks@npd.no
Parker Maritime AS - mailto:pmt@parker.com
Petroleumstilsynet - mailto:postboks@ptil.no
Politidirektoratet - politidirektoratet@politiet.no
Politiets sikkerhetstjeneste - mailto:post@pst.politiet.no
ProNav – mail@pronav.no
Regelrådet - post@regelradet.no
Rambøll AS - firmapost@ramboll.no
Sjøfartsdirektoratet - mailto:postmottak@sjofartsdir.no
Statens havarikommisjon for transport - post@aibn.no
Statens kartverk - mailto:post@kartverket.no
Statens jernbanetilsyn - mailto:Post@sjt.no
Statens vegvesen - mailto:firmapost@vegvesen.no
Sysselmannen på Svalbard - mailto:firmapost@sysselmannen.no
Terratec AS - info@terratec.no
TV2 - info@tv2.no
UAS Norway/Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy - info@uasnorway.no
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø