Høring – forslag til rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

Et departementsoppnevnt rammeplanutvalg for samisk barnehagelærerutdanning har utarbeidet et forslag til rammeplan for denne utdanningen. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Sametinget gjort enkelte små justeringer i det mottatte forslaget og sender saken nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2013

Et departementsoppnevnt rammeplanutvalg for samisk barnehagelærerutdanning har utarbeidet et forslag til rammeplan for denne utdanningen. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Sametinget gjort enkelte små justeringer i det mottatte forslaget og sender saken nå på høring.
(08.05.2013)

______________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser – norsk versjon
 (PDF, 93 Kb)

Høringsbrev – samisk versjon (PDF, 99 Kb)


Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning – høringsutkast, norsk versjon (PDF, 365 Kb)

Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning – høringsutkast, samisk versjon (PDF, 245 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_______________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. august 2013 Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 11/5721

Høring – forslag til rammeplan for samisk barnehagelærerutdanningVedlagt følger forslag til rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. Forslaget foreligger både på norsk og på samisk. Det er utarbeidet av et eget rammeplanutvalg for samisk barnehagelærerutdanning oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2012. Utkastet bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt 4. juni 2012.

Rammeplanutvalget for samisk barnehagelærerutdanning har hatt følgende sammensetning:
Leder : Asta Balto, Samisk høgskole
Grethe Friedrich, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Henning Marius Sollid, Universitetet i Tromsø
Lars Filip Paulsen, Arran lulesamisk senter
Aimo Aikio, Kotiheikintie 2, 99800 IVALO, Finland
Sonja Eideng, Saarela Barnehage
Sara Margrethe Skum Hætta, Altta Siida barnehage
Bodil Utsi Vars, Kautokeino barneskole

Kunnskapsdepartementet har i samråd med representant for Sametinget gjort enkelte små justeringer i forslaget fra det samiske rammeplanutvalget. Den samiske  profileringen i forslaget er gjennomgående. Dette gjelder også for de merknader og retningslinjer som utvalget har levert. Merknader og retningslinjer vil bli justert i samråd med representanter for rammeplanutvalget og Sametinget etter høringen.

Endringene omfatter følgende:
Der det er nødvendig er begrepet samisk barnehagelærer­utdanning brukt der det i rammeplanen for norsk barnehagelærerutdanning er brukt begrepet barnehagelærerutdanning. I det vedlagte norske utkastet til rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning er tilføyelser i forhold til norsk rammeplan markert med fet skrift.

Kommentarer til enkelte paragrafer:

§ 1
Siste setning i første ledd er flyttet fra tredje ledd i forslaget fra rammeplanutvalget. Dette for å understreke at samisk og norsk barnehagelærerutdanning er likeverdige.

Tredje og fjerde ledd er lagt inn etter foreslag fra rammeplanutvalget.

§ 3
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det i samisk barnehagelærerutdanning er foreslått sju obligatoriske kunnskapsområder. Dette innebærer at den samiske utdanningen har en tydeligere samisk profil, men har ikke den samme muligheten til å forsterke ett eller to kunnskapsområder i de to første studieårene slik den norske barnehagelærerutdanningen har.

I femte ledd (etter skissen av utdanningens oppbyggning) er det lagt inn forslag som innebærer et avvik når det gjelder praksis. Dette er et forslag som rammeplanutvalget hadde lagt til merknader, men som departementet i samråd med Sametinget foreslår å legge inn i forskriften.

§ 5
Samisk høgskole rekrutterer studenter fra de samiske områdene i våre naboland. Det er derfor lagt inn en bestemmelse om at studenter som velger utdanning i sitt morsmål i tillegg til samisk, kan fritas for krav om norsk som gjelder for norske studenter.

Kunnskapsdepartementet ber om at eventuelle merknader til forskriften sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 24. juni 2013.


Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)                                     
avdelingsdirektør


Fredrik Dalen Tennøe
avdelingsdirektør

Sametinget
Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Studentorganisasjonene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Steinerbarnehagene i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Utdanningsforbundet
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Norsk Studentorganisasjon
Skolenes landsforbund
Elevorganisasjonen
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utdanning.no
Private Barnehagers landsforbund
Institutt for Kristen Oppseding
Folkehøgskolerådet
NIFU
Gáldu
Norske Samers Riksforbund
Samerådet
Varanger Samiske Museum
Samisk Arkiv
Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift
Samenes folkeforbund
Samisk KvinneForum
Samisk foreldreutvalg
Senter for samisk i opplæringen
Foreldreutvalget for barnehager
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne
YS
Oslo kommune
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Tana kommune
Nesseby kommune
Porsanger kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Tysfjord kommune
Snåsa kommune
Røyrvik kommune
Røros kommune
Troms kommune
Alta kommune

Til toppen