Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet av 18. oktober 2018 om endring av kapitalkravsforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2019

Vår ref.: 18/4001

Kommisjonsforordning (EU) 2018/171 utfyller EUs kapitalkravsforordning (forordning (EU) 575/2013, CRR) med regler for hvordan nasjonale myndigheter skal fastsette beløpsgrenser for hva som anses som vesentlige beløp ved misligholdte engasjementer. Kapitalkravsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det er likevel hensiktsmessig å starte arbeidet slik at bankene får avklart beløpsgrensene og dermed får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine systemer og rutiner.

Myndighetene skal fastsette beløpsgrenser for henholdsvis massemarkedsengasjementer og andre utlån. Det skal i begge tilfeller settes en absolutt grense i form av et kronebeløp og en relativ grense som andel av totalengasjementet. Den absolutte grensen skal settes i intervallet 0 til 100 euro for massemarkedslån og i intervallet 0 til 500 euro for andre lån. Den relative grensen skal i begge tilfeller settes i intervallet 0 til 2,5 pst. av totalengasjementet.

Finanstilsynet foreslår i et utkast til høringsnotat oversendt departementet 18. oktober 2018, at den absolutte grensen settes til 1000 kroner for massemarkedsengasjementer og til 2000 kroner for andre engasjementer. De relative grensene foreslår Finanstilsynet fastsatt til henholdsvis 0 og 1 pst. for massemarkedsengasjementer og andre engasjementer. Finanstilsynet foreslår at grensene skal gjelde fra 31. desember 2020.

Ettersom kapitalkravsforordningen CRR foreløpig ikke er inntatt i EØS-avtalen, foreslår Finanstilsynet endringer både i kapitalkravsforskriften og i CRR/CRD IV-forskriften. Når forordningen innlemmes i EØS-avtalen, vil kapitalkravsforskriften oppheves og maksgrensene kun fremgå av CRR/CRD IV-forskriften.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsutkastet innen 4. januar 2019.

For å avgi høringsuttalelse må en gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland
ekspedisjonssjef 

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bankenes sikringsfond
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendom Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Nasdaq Clearing Oslo
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Sørøst-Norge
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
ØKOKRIM

Til toppen