Høring - Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013

Departementet har sendt på høring et notat som drøfter kirkeforliket og konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013. Høringsfrist er 1. mai 2011. Høringen inneholder også enkelte forslag om endringer i relevant regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2011

Vår ref.: 10/302

På bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke, jf. Innst. S. nr. 287 (2007–2008), og med henvisning til den politiske avtalen 10. april 2008 mellom partiene på Stortinget (kirkeforliket), er det lagt fram forslag til endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen, jf. Dokument nr. 12:10 (2007–2008). Disse forslagene hviler på at det i samarbeid med Den norske kirke skal gjennomføres en demokratireform i kirken.

Dersom Stortinget vedtar endringer i Grunnloven i tråd med de nevnte forslagene i løpet av sesjonen 2011–2012, er det behov for visse endringer i lovgivning og annet regelverk. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat som drøfter konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnloven, og som inneholder enkelte forslag om endringer i relevant regelverk.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene. Vi ber særskilt Kirkerådet legge saken fram for Kirkemøtet 2011, slik at Kirkemøtet kan gi uttalelse. Dokumentene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no/fad.

Høringsfristen er 1. mai 2011. Høringsuttalelse sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, postboks 8004 Dep, 0030 Oslo. Uttalelse kan også sendes som e-post til postmottak@fad.dep.no.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Torbjørn Backer Hjorthaug
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Høringsnotat (PDF)

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Agder og Telemark bispedømmeråd
Bjørgvin bispedømmeråd
Borg bispedømmeråd
Hamar bispedømmeråd
Møre bispedømeråd
Nidaros bispedømmeråd
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Oslo bispedømmeråd
Stavanger bispedømmeråd
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Tunsberg bispedømmeråd
Agder og Telemark biskop
Bjørgvin biskop
Borg biskop
Hamar biskop
Møre biskop
Nidaros biskop
Nord-Hålogaland biskop
Oslo biskop
Stavanger biskop
Sør-Hålogaland biskop
Tunsberg biskop
Kirkerådet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Den norske kirkes presteforeningen
Fagforbundet teoLOgene
Fagforbundet - kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen
Det Norske Diakonforbund
MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Det praktisk-teologiske seminar