Høring – NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2012

Vår ref.: 201201099 RBA/VB

Høring – NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper. Utredningen ble lagt frem 30. januar 2012.

Utvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 17. desember 2010 og fikk i mandat å utrede mulige tiltak og virkemidler som kan bedre brannsikkerheten til spesielt utsatte og sårbare grupper. Utvalget ble bedt om å vektlegge forebyggende tiltak. Mandatet presiserte at utvalget skulle legge til grunn en bred tolkning av hvem som anses å være særskilte risikogrupper: eldre med behov for assistanse, andre personer med redusert boevne (funksjonshemninger, rus, psykiske problemer, demens og kognitiv svikt), asylsøkere i asylmottak og arbeidsinnvandrere.

Ifølge utvalget er en styrking og prioritering av det forebyggende arbeidet nødvendig dersom alvorlig personskader og død som følge av brann skal reduseres. De viktigste tiltakene er knyttet til økt sikkerhet i boliger. Utvalget mener innsatsen må rettes inn mot oppsøkende virksomhet i folks hjem, med konkrete risikovurderinger og oppfølgende tiltak. Kommunen må få et klarere ansvar for det forebyggende arbeidet, og de samlede ressursene kommunen disponerer må utnyttes bedre for dette formålet. Statlig oppfølging gjennom regelverk, styringsdialog og veiledning må understøtte det lokale skadeforebyggende arbeidet. Finansiering av konkrete tiltak fordeles mellom statlige støtteordninger, hjelpemiddeltilbud og kommunale tilbud.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--nou-2012-4-trygg-hjemme-brannsik.html?id=673164

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. JD ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område dersom disse ikke er oppført på listen. Departementet ønsker også å bli gjort oppmerksom på eventuelle andre aktører som bør gis anledning til å uttale seg om utredningen.

Høringsfrist er 1. juni 2012.

Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen 

Hege Johansen e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke Bildøy
seniorrådgiver


 

NOU 2012: 4

Trygg hjemme

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forbrukerombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Husbanken

Klima- og forurensningsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Utlendingsdirektoratet

Fylkesmennene

Kommunene

 

Akademikerne

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske legeforening

Delta

DLE Ringen

Energi Norge

EL & IT Forbundet

Elsikkerhetsforbundet

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hero Norge AS

Huseiernes Landsforbund

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Innovasjon Norge

KIM – Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen

Kommunal Landspensjonskasse

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets høyskoler

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Leieboerforeningen

Link AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk brannvernforening

Norsk Energigassforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk pensjonistforbund

Norske boligbyggelag

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Røde Kors

SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorsaken

SINTEF NBL

Skadeforebyggende forum

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Teknologirådet

Transportøkonomisk institutt

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)