Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/1492

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Utvalgets hovedoppgave var ifølge mandatet å fremme forslag om hvordan samfunnet skal håndtere planlegging av fremtidens infrastruktur gitt den raske teknologiske utviklingen i sektoren. Dette innebærer å vise hvordan regjeringen i neste Nasjonale transportplan kan legge til rette for at samfunnet identifiserer nye muligheter og håndterer usikkerhet om teknologisk utvikling og dermed gjennomfører investeringer som er mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme. Utvalget leverte sin rapport 27. juni 2019.

Samferdselsdepartementet ønsker at berørte og interessenter vurderer helheten i utvalgets forslag før regjeringen tar stilling til forslagene. Samferdselsdepartementet sender derfor rapporten på høring.

Samferdselsdepartementet ønsker at berørte og interessenter vurderer helheten i utvalgets forslag før regjeringen tar stilling til forslagene. Samferdselsdepartementet sender derfor rapporten på høring.

Høringsfrist er tirsdag 1. oktober 2019. 

Etter høringsfristen vil rapporten og høringsinnspillene være ett av flere viktige grunnlag i prosessen med NTP 2022-2033. For nærmere omtale av denne prosessen viser vi til departementets nettsider: regjeringen.no/NTPiarbeid

Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no.  Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser.

Med hilsen

Siri Hall Arnøy (e.f.)
avdelingsdirektør

Ida Monclair
seniorrådgiver

Høringsbrevet som pdf

 

Abelia

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AtB AS

Aust-Agder fylkeskommune

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Avinor AS

Bane NOR SF

Baneservice AS

Barne- og familiedepartementet

Bellona

Bergen kommune

Bilimportørenes Landsforening

Brakar AS

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

CargoNet AS

CICERO

Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Energi Norge

Enova SF

Entur AS

Fagforbundet

FARA

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Flytoget AS

For Jernbane

Forbrukerombudet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Green Cargo AB

Greenpeace Norden

Handelshøyskolen BI

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Hurtigruten AS

IKT Norge

Innovasjon Norge

ITS Norge

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kolumbus AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystrederiene

Kystrederiene

Kystverket hovedkontoret

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

Mantena AS

Maritimt Forum

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Blindeforbund

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Luftsportforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Norsk Båtforbund

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk design og arkitektursenter

Norsk elbilforening

Norsk forening mot støy

Norsk Industri

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Losforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Norske Havneforening

Norske Havner

Norske tog AS

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo kommune - Bymiljøetaten

Oslo kommune - Byrådet

Politidirektoratet

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

ROM Eiendom AS

Ruter AS

Sametinget

Senter for oljevern og marint miljø

Siemens AS

SINTEF IKT

Sjøfartsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

StartupLab

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Statens Kartverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen Region midt

Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen Region sør

Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen Region øst

Statnett SF

Stavanger kommune

Syklistenes landsforening

Telemark fylkeskommune

Telenor Norge AS

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Troms fylkeskommune

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Trøndelag fylkeskommune

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utenriksdepartementet

Vegtilsynet Voss

Verdens Naturfond. WWF Norge

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Vestfold kollektivtrafikk AS

Vygruppen AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune